CAN THIỆP, TRỊ LIỆU VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Đăng bởi : Xuân Thành | Đăng ngày: 2017-04-21 09:06:19| Tin về người khuyết tật,

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thảo khoa học quốc tế:

CAN THIỆP, TRỊ LIỆU VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam phối hợp với Tổ chức UNICEF tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ, Việt Nam. Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 30/8/2017 tại Hà Nội.

1. Mục đích:

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về xu hướng và biện pháp can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ giữa các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo viên, các chuyên gia, cha mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các thành viên liên quan trên thế giới và Việt Nam, đồng thời, khẳng định những minh chứng khoa học về các phương pháp trị liệu tâm lý - can thiệp giáo dục và trị liệu y – sinh, giáo dục hòa nhập có hiệu quả cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

2. Nội dung:

Tập trung vào các chủ đề chính:

 1. Tiếp cận trong can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và ở Việt Nam.
 2. Thực trạng các xu hướng, mô hình, hệ thống các dịch vụ và biện pháp can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và ở Việt Nam.
 3. Các nghiên cứu trường hợp áp dụng các phương pháp trị liệu tâm lý - can thiệp giáo dục và trị liệu y – sinh, giáo dục hòa nhập có hiệu quả cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.
 4. Nguồn nhân lực, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho thực hiện can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và ở Việt Nam.
 5. Bài học kinh nghiệm trong can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và ở Việt Nam.

3. Hình thức báo cáo:

Có ba hình thức báo cáo tại Hội thảo như sau:

(a) Đăng các bài viết trên Tạp chí Khoa học hoặc Kỷ yếu Hội thảo

§  Các bài viết gửi đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (chỉ số ISSN).

§  Các bài trình bày, các bài viết khác sẽ được in trong Kỷ yếu Hội thảo.

§  Yêu cầu các bài viết như sau:

 • Bài viết theo quy cách một bài báo khoa học.
 • Bài viết dài không quá 10 trang đánh máy theo khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times News Roman, cách trên, cách dưới 2.0cm; lề trái 3.0cm; lề phải 2.0cm.
 • Tên bài và tóm tắt nội dung được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Tên tác giả đầy đủ và học hàm, học vị, nơi công tác và địa chỉ email, điện thoại liên hệ.
 • Tài liệu tham khảo theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản.
 • Báo cáo bằng file mềm xin gửi qua địa chỉ email ghi dưới Thông báo này.

(b) Báo cáo trình bày tại hội thảo

Báo cáo trình bày tại hội thảo sẽ được lựa chọn phù hợp với chủ đề, nội dung Hội thảo.

(c) Báo cáo treo tường/ poster

Các bài báo cáo trình bày trên khổ giấy A0, được trưng bày ở khu vực tổ chức hội thảo trong suốt thời gian Hội thảo (tác giả thiết kế và Ban tổ chức hội thảo in ấn).

4. Thời hạn đăng kí và gửi báo cáo:

- Đăng kí tham gia hội thảo và đăng ký viết bài: trước ngày 15/5/2017.

- Gửi bài: trước ngày 15/6/2017.

5.  Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo:

 • hoithaoquocterlptk2017@gmail.com
 • hoặc Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Tổ chức UNICEF trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, giáo viên gửi báo cáo và tham dự Hội thảo.

Trân trọng!

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ

CAN THIỆP, TRỊ LIỆU VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Tổ chức tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THO:

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức vụ

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI:

TT

Tên báo cáo

Tác giả

Học hàm học vị

E-mail và Điện thoại liên hệ

Ghi rõ Báo cáo thuộc nhóm (a)*/ (b)**/ (c)***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ghi chú: Tác giả có thể có hơn một lựa chọn sau:

(a)*: Đăng Tạp chí Khoa học hoặc Kỷ yếu Hội thảo các bài viết.

(b)**: Báo cáo trình bày tại hội thảo.

(c)***: Báo cáo treo tường/ Poster.

 

Gửi phiếu này cho Ban tổ chức trước ngày 15/5/2017

 

ANNOUNCEMENT 1

International Symposium:

INTERVENCE, THERAPY AND INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

Dear: ……………………………………………………………………….................................................................

Hanoi National University of Education – Vietnam and UNICEF are organizing an international symposium with the topic of: “Intervence, Therapy and Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorder”. The symposium is expected to be held in August 30th, 2017 at Hanoi National University of Education.

1. Goals:

Create a forum to exchange knowledge, experiences on Intervence, Therapy and Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorder among scientists, researchers, teachers, parents and other stakeholders in Vietnam and in the world. The international symposium will also propose effective methods of therapies towards approaches of psychological and educational intervence, biomedical base and inclusive education for children with autistic spectrum disorder.

2. Content:

Focusing on some main topics as:  

 1. Approaches to intevence, therapy and inclusive education for children with autistic spectrum disorder in Vietnam and in the world.
 2. Reality of trends, models, service systems and solutions to intevence, therapy and inclusive education for children with autistic spectrum disorder in Vietnam and in the world.
 3. Case studies with effectively applied methods of therapies towards approaches of psychological and educational intervence, biomedical base and inclusive education for children with autistic spectrum disorder.
 4. Humance resources, policies and conditions to the implementations of intevence, therapy and inclusive education for children with autistic spectrum disorder in Vietnam and in the world.
 5. Lessons learnt from the implementations of intevence, therapy and inclusive education for children with autistic spectrum disorder in Vietnam and in the world.

3. Form of report:

There are 3 forms of participation:

(a) Papers are published in Scientific Journal or Proceedings of the Symposium

§  Summited papers submitted are delivered on time and meet the requirements on quality will be published in the Scientific Journal of Hanoi National University.

§  Other presentations, posters and paper will be printed in the Symposium’s proceedings

§  Request for the summited papers:

 • The articles must follow the form of a scientific articles.
 • The articles can be no longer than 10 pages typed according to the size A4, font size 14, Times New Roman, top and bottom margins 2.0cm; left margin 3.0cm, and right margin 2.0cm.
 • The title and abstract are presented in English and Vietnamese.
 • Authors should present full names, titles, degrees, as well as where they work, email addresses, and contact phone numbers.
 • References should appear in the following order: Author names, year of publication, name of books/documents/journals, and the publishers.
 • Articles in software file should be sent to the email address listed below.

(b) Presentations at the symposium

Presentations will be selected which meets the topics and contents of the symposium.

(c)  Posters

The papers will be presented in size of A­0 and will be exhibited during the symposium (designed by the author and printed by the organizor).  

4. Deadline to register and send reports:

- Register to participate in the syposium and to write papers: before May 15th, 2017.

- Send reports/papers: before June 15th, 2017.

5. Contact information and send reports:

- hoithaoquocterlptk2017@gmail.com   

- or Faculty of Special Education, Hanoi National University of Education

Address: 136 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.

Hanoi National University of Education and UNICEF invite scientists, researchers, teachers, parents and other stakeholders in Vietnam and in the world to send papers and participate in the international symposium.

 

ON BEHALF OF THE RECTOR

 

Associate Prof. PhD. Dang Xuan Thu

 

REGISTRATION FORM TO PARTICIPATE IN

THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

INTERVENCE, THERAPY AND INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

At: Hanoi National University of Education, in August 30th, 2017

Register to participate:

N0

Full name

Degrees

Position

Working place

E-mail and phone numbers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Register to write articles:

N0

Article titles

Authors

Degrees

E-mail and phone number

Articles belong to group (a)*/ (b)**/ (c)***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Notes: The author can have one or more than one of the following options:

(a)*: Papers are published in Scientific Journal or Proceedings of the Symposium.

(b)**: Presentations at the symposium.

(c)***: Posters.

Please send this form to the organizer before May 15th, 2017. 
Bình luận0 Bình luận