Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu cấp trường

Chưa có thông tin!
Hiển thị 0 - 0 trên 0 kết quả

Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Notice (8): Only variables should be passed by reference [APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapbo.ctp, line 18]

Đề xuất danh mục các thiết bị, thí nghiệm ảo, ứng dụng kỹ thuật số trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới

Tên tác giả: Nguyễn Văn Hiền, Lê Huy Hoàng, Phan Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Trần Trung Ninh, Nguyễn Văn Khôi, Ngô Thị Hải Yến, Mai Xuân Thành

Thời gian tiến hành: 2015-04-08

Trạng thái: Đang tiến hành ...

Hiển thị 1 - 2 trên 2 kết quả

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

Chưa có thông tin!
Hiển thị 0 - 0 trên 0 kết quả
Copyright @ 2015 Khoa Giáo dục đặc biệt - Đại học sư phạm Hà Nội
 • CakePHP
 • History
 • Session
  +

  Session

  • Config(array)
   • userAgent74420f64f590209d5e583ab4232f671f
   • time1579645298
   • countdown10
  • BASEURLhttp://gddb.edu.vn/
  • upload_dir/files/news/
  • current_path../../../../../files/news/
  • _Token(array)
   • key801b294acf1b668b7cef2ffa63b9d7caa5fc081eef030eb395ff1766f4afea6ea4351af172f42edda3ceba900c90424fdec1e2600cdbf4f08f246cb5265e9c9a
   • allowedControllers(empty)
   • allowedActions(empty)
   • unlockedFields(empty)
   • csrfTokens(array)
    • 801b294acf1b668b7cef2ffa63b9d7caa5fc081eef030eb395ff1766f4afea6ea4351af172f42edda3ceba900c90424fdec1e2600cdbf4f08f246cb5265e9c9a1579611098
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(false)
  • controllernghiencuuses
  • actionindex_detai
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • _Token(array)
   • key801b294acf1b668b7cef2ffa63b9d7caa5fc081eef030eb395ff1766f4afea6ea4351af172f42edda3ceba900c90424fdec1e2600cdbf4f08f246cb5265e9c9a
   • unlockedFields(empty)
  • isAjax(false)
  • paging(array)
   • captruong(array)
    • page1
    • current0
    • count0
    • prevPage(false)
    • nextPage(false)
    • pageCount0
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed
   • capbo(array)
    • page1
    • current1
    • count2
    • prevPage(false)
    • nextPage(true)
    • pageCount2
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed
   • capnhanuoc(array)
    • page1
    • current0
    • count0
    • prevPage(false)
    • nextPage(false)
    • pageCount0
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys(empty)
  • options(empty)
  • defaults(array)
   • plugin(false)
   • controllernghiencuuses
   • actionindex_detai
  • template/cac-de-tai-nghien-cuu/*
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 2 ms
  Total Queries: 6 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `InfoGddb`.`id`, `InfoGddb`.`lienhe`, `InfoGddb`.`quyenbaomat`, `InfoGddb`.`dieukhoanvanban` FROM `gddb`.`info_gddbs` AS `InfoGddb` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 1 1 0
  SELECT COUNT(*) as online FROM users where last_checked_in > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE) 1 1 1
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 0 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 1 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 1 1 0
  SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 1 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 1 1 1
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 2 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 0 0 0

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 4.06 MB

  Message Memory use
  Component initialization 922 KB
  Controller action start 1.33 MB
  Controller render start 1.61 MB
  View render complete 2.07 MB

  Timers

  Total Request Time: 113 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 12.90
  Event: Controller.initialize 12.09
  Event: Controller.startup 1.00
  Controller action 8.61
  Event: Controller.beforeRender 35.26
  » Processing toolbar data 34.94
  Rendering View 15.98
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Nghiencuuses/index_detai.ctp 5.33
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCaptruong.ctp 0.36
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapbo.ctp 4.29
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapnhanuoc.ctp 0.12
  » Event: View.afterRender 0.02
  » Event: View.beforeLayout 0.02
  » Rendering APP/View/Layouts/template-frontend.ctp 9.91
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/header.ctp 1.44
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/mainnav.ctp 2.18
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/footer.ctp 4.50
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • capnhanuoc(empty)
  • capbo(array)
   • 0(array)
    • Nghiencuu(array)
     • tenĐề xuất danh mục các thiết bị, thí nghiệm ảo, ứng dụng kỹ thuật số trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
     • tentacgiaNguyễn Văn Hiền, Lê Huy Hoàng, Phan Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Trần Trung Ninh, Nguyễn Văn Khôi, Ngô Thị Hải Yến, Mai Xuân Thành
     • ketqua1
     • startTime2015-04-08
     • urlDocument
     • created2016-04-01
    • User(array)
     • usernamethanhmx
     • nameMai Xuân Thành
     • id50
  • captruong(empty)
  • categories(array)
   • 0(array)
    • Category(array)
     • id1
     • parent_id(null)
     • lft1
     • rght12
     • nameTrang tin
     • slugtrang-tin
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:15:08
     • modified2015-11-02 08:15:08
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id31
       • parent_id1
       • lft2
       • rght3
       • nameTin về người khuyết tật
       • slugtin-ve-nguoi-khuyet-tat
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:01:28
       • modified2015-11-02 11:01:28
      • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id32
       • parent_id1
       • lft4
       • rght5
       • nameThông tin hội thảo khoa học
       • slugthong-tin-hoi-thao-khoa-hoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:02:12
       • modified2015-11-02 11:02:12
      • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id33
       • parent_id1
       • lft6
       • rght7
       • nameChế độ chính sách người khuyết tật
       • slugche-do-chinh-sach-nguoi-khuyet-tat
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:49:09
       • modified2015-11-02 11:49:09
      • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id36
       • parent_id1
       • lft8
       • rght9
       • nameCác khóa đào tạo đang diễn ra
       • slugcac-khoa-dao-tao-dang-dien-ra
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 10:55:54
       • modified2015-11-09 10:55:54
      • children(empty)
     • 4(array)
      • Category(array)
       • id37
       • parent_id1
       • lft10
       • rght11
       • nameTin khác
       • slugtin-khac
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 10:59:32
       • modified2015-11-09 10:59:32
      • children(empty)
   • 1(array)
    • Category(array)
     • id3
     • parent_id(null)
     • lft13
     • rght30
     • nameĐào tạo
     • slugdao-tao
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:15:54
     • modified2015-11-02 08:15:54
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id17
       • parent_id3
       • lft14
       • rght23
       • nameĐào tạo cử nhân
       • slugdao-tao-cu-nhan
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:30:48
       • modified2015-11-02 09:30:48
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id21
         • parent_id17
         • lft15
         • rght16
         • nameHệ chính quy
         • slugchinh-quy
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-02 09:32:04
         • modified2015-11-09 12:03:57
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id71
         • parent_id17
         • lft17
         • rght22
         • nameHệ vừa làm vừa học
         • slughe-vua-lam-vua-hoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 12:03:28
         • modified2015-11-09 12:03:28
        • children(array)
         • 0(array)
          • Category(array)
           • id86
           • parent_id71
           • lft18
           • rght19
           • nameThời khóa biểu
           • slugthoi-khoa-bieu
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2016-11-04 06:50:24
           • modified2016-11-04 06:50:24
          • children(empty)
         • 1(array)
          • Category(array)
           • id87
           • parent_id71
           • lft20
           • rght21
           • nameKế hoạch giảng dạy
           • slugke-hoach-giang-day
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2016-11-04 06:51:06
           • modified2016-11-04 06:51:06
          • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id18
       • parent_id3
       • lft24
       • rght25
       • nameĐào tạo thạc sĩ
       • slugdao-tao-thac-si
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:03
       • modified2015-11-02 09:31:03
      • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id19
       • parent_id3
       • lft26
       • rght27
       • nameĐào tạo tiến sĩ
       • slugdao-tao-tien-si
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:26
       • modified2015-11-02 09:31:26
      • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id20
       • parent_id3
       • lft28
       • rght29
       • nameBồi dưỡng ngắn hạn
       • slugboi-duong-ngan-han
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:45
       • modified2015-11-02 09:31:45
      • children(empty)
   • 2(array)
    • Category(array)
     • id4
     • parent_id(null)
     • lft31
     • rght76
     • nameNghiên cứu khoa học
     • slugnghien-cuu-khoa-hoc
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:16:11
     • modified2015-11-02 08:16:11
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id49
       • parent_id4
       • lft32
       • rght43
       • nameKết quả nghiên cứu của cán bộ
       • slugket-qua-nghien-cuu-cua-can-bo-giang-vien
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:47:01
       • modified2016-05-19 09:56:50
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id50
         • parent_id49
         • lft33
         • rght34
         • nameCác bài báo
         • slugcac-bai-bao
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:47:51
         • modified2015-11-09 11:47:51
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id51
         • parent_id49
         • lft35
         • rght36
         • nameGiáo trình – Sách – Chuyên đề
         • sluggiao-trinh-sach-chuyen-de
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:48:13
         • modified2015-11-09 11:48:13
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id52
         • parent_id49
         • lft37
         • rght38
         • nameĐề tài nghiên cứu
         • slugde-tai-nghien-cuu
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:48:40
         • modified2015-11-09 11:48:40
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id53
         • parent_id49
         • lft39
         • rght40
         • nameĐịnh hướng nghiên cứu của giảng viên
         • slugdinh-huong-nghien-cuu-cua-giang-vien
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:49:11
         • modified2015-11-09 11:49:11
        • children(empty)
       • 4(array)
        • Category(array)
         • id88
         • parent_id49
         • lft41
         • rght42
         • nameDanh mục các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt (2010-2016)
         • slugdanh-muc-cac-cong-trinh-khoa-hoc-cua-can-bo-giang-vien-khoa-giao-duc-dac-biet-2010-2016
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2017-04-04 15:12:58
         • modified2017-04-04 15:13:57
        • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id54
       • parent_id4
       • lft44
       • rght53
       • nameDành cho sinh viên hệ cử nhân
       • slugdanh-cho-sinh-vien-he-cu-nhan
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:50:25
       • modified2015-11-09 11:50:25
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id55
         • parent_id54
         • lft45
         • rght46
         • nameThông tin
         • slugthong-tin
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:51:02
         • modified2015-11-09 11:51:02
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id56
         • parent_id54
         • lft47
         • rght48
         • nameBiểu mẫu khóa luận
         • slugbieu-mau-khoa-luan
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:51:45
         • modified2015-11-09 11:51:45
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id57
         • parent_id54
         • lft49
         • rght50
         • nameKhóa luận
         • slugkhoa-luan
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:52:12
         • modified2015-11-09 11:52:12
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id58
         • parent_id54
         • lft51
         • rght52
         • nameNghiên cứu khoa học hàng năm
         • slugnghien-cuu-khoa-hoc-hang-nam
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:52:38
         • modified2015-11-09 11:52:38
        • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id59
       • parent_id4
       • lft54
       • rght63
       • nameDành cho học viên cao học
       • slugdanh-cho-hoc-vien-cao-hoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:53:33
       • modified2015-11-09 11:53:33
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id61
         • parent_id59
         • lft55
         • rght56
         • nameThông tin tuyển sinh
         • slugthong-tin-tuyen-sinh
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:54:57
         • modified2015-11-09 11:54:57
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id62
         • parent_id59
         • lft57
         • rght58
         • nameBiểu mẫu luận văn
         • slugbieu-mau-luan-van
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:55:43
         • modified2015-11-09 11:55:43
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id63
         • parent_id59
         • lft59
         • rght60
         • nameLuận văn tốt nghiệp
         • slugluan-van-tot-nghiep
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:56:14
         • modified2015-11-09 11:56:14
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id64
         • parent_id59
         • lft61
         • rght62
         • nameNhững công trình khoa học đã công bố
         • slugnhung-cong-trinh-khoa-hoc-da-cong-bo
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:57:02
         • modified2015-11-09 11:57:02
        • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id65
       • parent_id4
       • lft64
       • rght73
       • nameDành cho nghiên cứu sinh
       • slugdanh-cho-nghien-cuu-sinh
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:58:23
       • modified2015-11-09 11:58:23
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id66
         • parent_id65
         • lft65
         • rght66
         • nameQuy định
         • slugquy-dinh
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:58:55
         • modified2015-11-09 11:58:55
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id67
         • parent_id65
         • lft67
         • rght68
         • nameBiểu mẫu
         • slugbieu-mau
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:59:18
         • modified2015-11-09 11:59:18
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id68
         • parent_id65
         • lft69
         • rght70
         • nameLuận án
         • slugluan-an
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:59:46
         • modified2015-11-09 11:59:46
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id69
         • parent_id65
         • lft71
         • rght72
         • nameCác công trình đã công bố
         • slugcac-cong-trinh-da-cong-bo
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 12:00:33
         • modified2015-11-09 12:00:33
        • children(empty)
     • 4(array)
      • Category(array)
       • id70
       • parent_id4
       • lft74
       • rght75
       • nameHợp tác khoa học công nghệ
       • slughop-tac-khoa-hoc-cong-nghe
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 12:01:23
       • modified2015-11-09 12:01:23
      • children(empty)
   • 3(array)
    • Category(array)
     • id5
     • parent_id(null)
     • lft77
     • rght82
     • nameHợp tác
     • slughop-tac
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:17:02
     • modified2015-11-03 14:08:56
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id28
       • parent_id5
       • lft78
       • rght79
       • nameHợp tác trong nước
       • slughop-tac-trong-nuoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:49:39
       • modified2015-11-02 09:49:39
      • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id29
       • parent_id5
       • lft80
       • rght81
       • nameHợp tác nước ngoài
       • slughop-tac-nuoc-ngoai
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:49:52
       • modified2015-11-02 09:49:52
      • children(empty)
   • 4(array)
    • Category(array)
     • id35
     • parent_id(null)
     • lft83
     • rght102
     • nameGiới thiệu
     • sluggioi-thieu
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-09 10:46:28
     • modified2015-11-09 10:46:28
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id38
       • parent_id35
       • lft84
       • rght99
       • nameGiới thiệu cơ cấu tổ chức của khoa
       • sluggioi-thieu-co-cau-to-chuc-cua-khoa
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:35:28
       • modified2017-02-03 10:26:01
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id39
         • parent_id38
         • lft85
         • rght86
         • nameBan chủ nhiệm khoa
         • slugban-chu-nhiem-khoa
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:36:19
         • modified2015-11-09 11:36:19
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id40
         • parent_id38
         • lft87
         • rght88
         • nameHội đồng khoa học và đào tạo
         • slughoi-dong-dao-taokhoa-hoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:36:48
         • modified2018-07-27 04:59:39
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id41
         • parent_id38
         • lft89
         • rght90
         • nameBộ môn trực thuộc
         • slugcac-bo-mon-truc-thuoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:37:10
         • modified2015-11-16 01:54:29
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id42
         • parent_id38
         • lft91
         • rght98
         • nameCác đoàn thể của khoa
         • slugcac-doan-the-cua-khoa
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:40:19
         • modified2015-11-09 11:40:19
        • children(array)
         • 0(array)
          • Category(array)
           • id43
           • parent_id42
           • lft92
           • rght93
           • nameChi bộ
           • slugchi-bo
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:40:53
           • modified2015-11-09 11:40:53
          • children(empty)
         • 1(array)
          • Category(array)
           • id44
           • parent_id42
           • lft94
           • rght95
           • nameCông đoàn và các tổ công đoàn
           • slugcong-doan-va-cac-to-cong-doan
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:41:26
           • modified2015-11-09 11:41:26
          • children(empty)
         • 2(array)
          • Category(array)
           • id45
           • parent_id42
           • lft96
           • rght97
           • nameLiên chi đoàn - Hội sinh viên
           • sluglien-chi-doan
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:41:43
           • modified2015-11-16 01:29:39
          • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id47
       • parent_id35
       • lft100
       • rght101
       • nameGiới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của khoa
       • sluggioi-thieu-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:42:35
       • modified2017-02-03 10:27:00
      • children(empty)
   • 5(array)
    • Category(array)
     • id73
     • parent_id(null)
     • lft103
     • rght104
     • nameLịch tuần
     • sluglich-tuan
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2016-04-01 08:51:03
     • modified2016-04-01 08:51:03
    • children(empty)
   • 6(array)
    • Category(array)
     • id77
     • parent_id(null)
     • lft105
     • rght108
     • nameCHIA SẺ KINH NGHIỆM
     • slugchia-se-kinh-nghiem
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2016-09-16 08:02:37
     • modified2016-09-16 08:02:37
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id79
       • parent_id77
       • lft106
       • rght107
       • nameBài thu hoạch
       • slugbai-thu-hoach
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2016-09-16 09:23:45
       • modified2016-09-16 09:23:45
      • children(empty)
  • title_for_layoutSách - Giáo trình nghiên cứu khoa học
  • useronline(array)
   • 0(array)
    • 0(array)
     • online0
  • info(array)
   • InfoGddb(array)
    • id1
    • lienhe<h2 style="font-style:italic">Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội</h2>
    • quyenbaomat<p>Các quyền liên quan đến bản quyền trang web</p>
    • dieukhoanvanban<p>Điều lệ cho phép, giấy phép sẽ được cung cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ<br />  </p>
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors(array)
   • InfoGddb(empty)
   • User(empty)
   • Category(empty)
   • Nghiencuu(empty)
   • Nghiencuus(empty)
  • Loaded Helpers(array)
   • 0Session
   • 1Html
   • 2Form
   • 3Js
   • 4Number
   • 5SimpleGraph
   • 6Paginator
   • 7DebugTimer
   • 8Toolbar
   • 9JqueryEngine
   • 10HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  FORUM_PLUGIN /gddb/app/Plugin/Forum/
  USER_MODEL User
  FORUM_PREFIX forum_
  FORUM_DATABASE default

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP /gddb/app/
  APP_DIR app
  APPLIBS /gddb/app/Lib/
  CACHE /gddb/app/tmp/cache/
  CAKE /gddb/lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /gddb/lib
  CORE_PATH /gddb/lib/
  CAKE_VERSION 2.8.5
  CSS /gddb/app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://gddb.edu.vn
  IMAGES /gddb/app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /gddb/app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS /gddb/app/tmp/logs/
  ROOT /gddb
  TESTS /gddb/app/Test/
  TMP /gddb/app/tmp/
  VENDORS /gddb/vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /gddb/app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33-0+deb9u6
  User www-data
  Home /var/www
  Http Connection Keep-Alive
  Http Host gddb.edu.vn
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http If Modified Since Tue, 10 Dec 2019 03:08:28 UTC
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Script Filename /gddb/app/webroot//index.php
  Redirect Status 200
  Server Name gddb.edu.vn
  Server Port 80
  Server Addr 103.1.238.68
  Remote Port 40494
  Remote Addr 18.232.55.175
  Server Software nginx/1.10.3
  Gateway Interface CGI/1.1
  Request Scheme http
  Server Protocol HTTP/1.1
  Document Root /gddb/app/webroot
  Document Uri /index.php
  Request Uri /cac-de-tai-nghien-cuu
  Script Name /index.php
  Content Length
  Content Type
  Request Method GET
  Query String
  Fcgi Role RESPONDER
  Php Self /index.php
  Request Time Float 1579609298.4238
  Request Time 1579609298
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0/gddb/lib
  • 2/usr/share/php
  • 3-> /gddb/lib/Cake/

  Included Files

  • core(array)
   • Behavior(array)
    • 0CORE/Model/Behavior/ContainableBehavior.php
    • 1CORE/Model/Behavior/TreeBehavior.php
   • Cache(array)
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component(array)
    • 0CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SecurityComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
   • Config(array)
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Controller(array)
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource(array)
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error(array)
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n(array)
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log(array)
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model(array)
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ModelBehavior.php
    • 3CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network(array)
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other(array)
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/Object.php
   • Routing(array)
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility(array)
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/Inflector.php
    • 2CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 3CORE/Utility/Debugger.php
    • 4CORE/Utility/CakeText.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
    • 6CORE/Utility/Security.php
   • View(array)
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(array)
   • Component(array)
    • 0APP/Controller/Component/AuthorCPComponent.php
    • 1APP/Controller/Component/CategoryCPComponent.php
    • 2APP/Controller/Component/CommentCPComponent.php
    • 3APP/Controller/Component/PostCPComponent.php
    • 4APP/Controller/Component/StudentCPComponent.php
    • 5APP/Controller/Component/TagCPComponent.php
    • 6APP/Controller/Component/UserCPComponent.php
   • Config(array)
    • 0APP/Config/core.php
    • 1APP/Config/bootstrap.php
    • 2APP/Config/routes.php
    • 3APP/Config/database.php
   • Controller(array)
    • 0APP/Controller/NghiencuusesController.php
    • 1APP/Controller/AppController.php
   • Model(array)
    • 0APP/Model/InfoGddb.php
    • 1APP/Model/AppModel.php
    • 2APP/Model/User.php
    • 3APP/Model/Category.php
    • 4APP/Model/Nghiencuu.php
   • Other(array)
    • 0APP/webroot/index.php
    • 1APP/Vendor/gddb/functions.php
  • plugins(array)
   • DebugKit(array)
    • Component(array)
     • 0DebugKit/Controller/Component/ToolbarComponent.php
    • Plugin(array)
     • 0DebugKit/Lib/DebugMemory.php
     • 1DebugKit/Lib/Panel/HistoryPanel.php
     • 2DebugKit/Lib/DebugPanel.php
     • 3DebugKit/Lib/Panel/SessionPanel.php
     • 4DebugKit/Lib/Panel/RequestPanel.php
     • 5DebugKit/Lib/Panel/SqlLogPanel.php
     • 6DebugKit/Lib/Panel/TimerPanel.php
     • 7DebugKit/Lib/Panel/LogPanel.php
     • 8DebugKit/Lib/Log/Engine/DebugKitLog.php
     • 9DebugKit/Lib/Panel/VariablesPanel.php
     • 10DebugKit/Lib/Panel/EnvironmentPanel.php
     • 11DebugKit/Lib/Panel/IncludePanel.php
     • 12DebugKit/Lib/DebugTimer.php
   • Forum(array)
    • Config(array)
     • 0Forum/Config/bootstrap.php
     • 1Forum/Config/routes.php
  ====