Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu cấp trường

Chưa có thông tin!
Hiển thị 0 - 0 trên 0 kết quả

Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Notice (8): Only variables should be passed by reference [APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapbo.ctp, line 18]

Đề xuất danh mục các thiết bị, thí nghiệm ảo, ứng dụng kỹ thuật số trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới

Tên tác giả: Nguyễn Văn Hiền, Lê Huy Hoàng, Phan Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Trần Trung Ninh, Nguyễn Văn Khôi, Ngô Thị Hải Yến, Mai Xuân Thành

Thời gian tiến hành: 2015-04-08

Trạng thái: Đang tiến hành ...

Hiển thị 1 - 2 trên 2 kết quả

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

Chưa có thông tin!
Hiển thị 0 - 0 trên 0 kết quả
Copyright @ 2015 Khoa Giáo dục đặc biệt - Đại học sư phạm Hà Nội
 • CakePHP
 • History
 • Session
  +

  Session

  • Config(array)
   • userAgent74420f64f590209d5e583ab4232f671f
   • time1603231691
   • countdown10
  • BASEURLhttp://gddb.edu.vn/
  • upload_dir/files/news/
  • current_path../../../../../files/news/
  • _Token(array)
   • keyd816b6b1eca3f7b98b0e0aea44895ee5f036a30ced19109736827688a39b42a327cc516dd2660bf743e2f39d176c8438cae53ed11d16ddefe5f83babe18785fd
   • allowedControllers(empty)
   • allowedActions(empty)
   • unlockedFields(empty)
   • csrfTokens(array)
    • d816b6b1eca3f7b98b0e0aea44895ee5f036a30ced19109736827688a39b42a327cc516dd2660bf743e2f39d176c8438cae53ed11d16ddefe5f83babe18785fd1603197491
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(false)
  • controllernghiencuuses
  • actionindex_detai
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • _Token(array)
   • keyd816b6b1eca3f7b98b0e0aea44895ee5f036a30ced19109736827688a39b42a327cc516dd2660bf743e2f39d176c8438cae53ed11d16ddefe5f83babe18785fd
   • unlockedFields(empty)
  • isAjax(false)
  • paging(array)
   • captruong(array)
    • page1
    • current0
    • count0
    • prevPage(false)
    • nextPage(false)
    • pageCount0
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed
   • capbo(array)
    • page1
    • current1
    • count2
    • prevPage(false)
    • nextPage(true)
    • pageCount2
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed
   • capnhanuoc(array)
    • page1
    • current0
    • count0
    • prevPage(false)
    • nextPage(false)
    • pageCount0
    • order(array)
     • Nghiencuu.iddesc
    • limit1
    • options(empty)
    • paramTypenamed

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys(empty)
  • options(empty)
  • defaults(array)
   • plugin(false)
   • controllernghiencuuses
   • actionindex_detai
  • template/cac-de-tai-nghien-cuu/*
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 1 ms
  Total Queries: 6 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `InfoGddb`.`id`, `InfoGddb`.`lienhe`, `InfoGddb`.`quyenbaomat`, `InfoGddb`.`dieukhoanvanban` FROM `gddb`.`info_gddbs` AS `InfoGddb` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 1 1 0
  SELECT COUNT(*) as online FROM users where last_checked_in > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE) 1 1 1
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 0 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 1 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 1 1 0
  SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 1 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 1 1 0
  SELECT `Nghiencuu`.`ten`, `Nghiencuu`.`tentacgia`, `Nghiencuu`.`ketqua`, `Nghiencuu`.`startTime`, `Nghiencuu`.`urlDocument`, `Nghiencuu`.`created`, `User`.`username`, `User`.`name`, `User`.`id` FROM `gddb`.`nghiencuuses` AS `Nghiencuu` LEFT JOIN `gddb`.`users` AS `User` ON (`Nghiencuu`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Nghiencuu`.`loaichuyenmuc` = 'detai' AND `Nghiencuu`.`level` = 2 AND `Nghiencuu`.`mode` = 1 ORDER BY `Nghiencuu`.`id` desc LIMIT 1 0 0 0

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 4.28 MB

  Message Memory use
  Component initialization 924 KB
  Controller action start 1.34 MB
  Controller render start 1.77 MB
  View render complete 2.23 MB

  Timers

  Total Request Time: 411 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 113.32
  Event: Controller.initialize 11.52
  Event: Controller.startup 0.75
  Controller action 25.50
  Event: Controller.beforeRender 71.82
  » Processing toolbar data 71.68
  Rendering View 104.58
  » Event: View.beforeRender 0.06
  » Rendering APP/View/Nghiencuuses/index_detai.ctp 49.37
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCaptruong.ctp 0.40
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapbo.ctp 27.47
  » » Rendering APP/View/Elements/ajaxPaginator/ajaxDetaiCapnhanuoc.ctp 7.38
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.02
  » Rendering APP/View/Layouts/template-frontend.ctp 39.07
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/header.ctp 1.47
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/mainnav.ctp 5.12
  » » Rendering APP/View/Elements/frontend/footer.ctp 30.98
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • capnhanuoc(empty)
  • capbo(array)
   • 0(array)
    • Nghiencuu(array)
     • tenĐề xuất danh mục các thiết bị, thí nghiệm ảo, ứng dụng kỹ thuật số trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới
     • tentacgiaNguyễn Văn Hiền, Lê Huy Hoàng, Phan Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Trần Trung Ninh, Nguyễn Văn Khôi, Ngô Thị Hải Yến, Mai Xuân Thành
     • ketqua1
     • startTime2015-04-08
     • urlDocument
     • created2016-04-01
    • User(array)
     • usernamethanhmx
     • nameMai Xuân Thành
     • id50
  • captruong(empty)
  • categories(array)
   • 0(array)
    • Category(array)
     • id1
     • parent_id(null)
     • lft1
     • rght12
     • nameTrang tin
     • slugtrang-tin
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:15:08
     • modified2015-11-02 08:15:08
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id31
       • parent_id1
       • lft2
       • rght3
       • nameTin về người khuyết tật
       • slugtin-ve-nguoi-khuyet-tat
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:01:28
       • modified2015-11-02 11:01:28
      • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id32
       • parent_id1
       • lft4
       • rght5
       • nameThông tin hội thảo khoa học
       • slugthong-tin-hoi-thao-khoa-hoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:02:12
       • modified2015-11-02 11:02:12
      • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id33
       • parent_id1
       • lft6
       • rght7
       • nameChế độ chính sách người khuyết tật
       • slugche-do-chinh-sach-nguoi-khuyet-tat
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 11:49:09
       • modified2015-11-02 11:49:09
      • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id36
       • parent_id1
       • lft8
       • rght9
       • nameCác khóa đào tạo đang diễn ra
       • slugcac-khoa-dao-tao-dang-dien-ra
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 10:55:54
       • modified2015-11-09 10:55:54
      • children(empty)
     • 4(array)
      • Category(array)
       • id37
       • parent_id1
       • lft10
       • rght11
       • nameTin khác
       • slugtin-khac
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 10:59:32
       • modified2015-11-09 10:59:32
      • children(empty)
   • 1(array)
    • Category(array)
     • id3
     • parent_id(null)
     • lft13
     • rght174
     • nameĐào tạo
     • slugdao-tao
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:15:54
     • modified2015-11-02 08:15:54
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id17
       • parent_id3
       • lft14
       • rght167
       • nameĐào tạo cử nhân
       • slugdao-tao-cu-nhan
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:30:48
       • modified2015-11-02 09:30:48
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id21
         • parent_id17
         • lft15
         • rght16
         • nameHệ chính quy
         • slugchinh-quy
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-02 09:32:04
         • modified2015-11-09 12:03:57
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id71
         • parent_id17
         • lft17
         • rght22
         • nameHệ vừa làm vừa học
         • slughe-vua-lam-vua-hoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 12:03:28
         • modified2015-11-09 12:03:28
        • children(array)
         • 0(array)
          • Category(array)
           • id86
           • parent_id71
           • lft18
           • rght19
           • nameThời khóa biểu
           • slugthoi-khoa-bieu
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2016-11-04 06:50:24
           • modified2016-11-04 06:50:24
          • children(empty)
         • 1(array)
          • Category(array)
           • id87
           • parent_id71
           • lft20
           • rght21
           • nameKế hoạch giảng dạy
           • slugke-hoach-giang-day
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2016-11-04 06:51:06
           • modified2016-11-04 06:51:06
          • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id89
         • parent_id17
         • lft23
         • rght166
         • nameĐề cương chi tiết môn học
         • slugde-cuong-chi-tiet-mon-hoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2020-02-09 18:30:01
         • modified2020-02-09 18:30:01
        • children(array)
         • 0(array)
          • Category(array)
           • id90
           • parent_id89
           • lft24
           • rght25
           • nameMô tả chương trình
           • slugMo-ta-chuong-trinh
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-09 19:07:55
           • modified2020-02-11 04:46:21
          • children(empty)
         • 1(array)
          • Category(array)
           • id91
           • parent_id89
           • lft26
           • rght27
           • nameHọc phần 18
           • slughoc-phan-18
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-09 23:45:38
           • modified2020-02-11 05:21:36
          • children(empty)
         • 2(array)
          • Category(array)
           • id92
           • parent_id89
           • lft28
           • rght29
           • nameHọc phần 19
           • slughoc-phan-19
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 05:30:18
           • modified2020-02-11 05:30:18
          • children(empty)
         • 3(array)
          • Category(array)
           • id93
           • parent_id89
           • lft30
           • rght31
           • nameHọc phần 20
           • slughoc-phan-20
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 05:38:17
           • modified2020-02-11 05:38:17
          • children(empty)
         • 4(array)
          • Category(array)
           • id94
           • parent_id89
           • lft32
           • rght33
           • nameHọc phần 21
           • slughoc-phan-21
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 05:46:11
           • modified2020-02-11 05:46:11
          • children(empty)
         • 5(array)
          • Category(array)
           • id95
           • parent_id89
           • lft34
           • rght35
           • nameHọc phần 22
           • slughoc-phan-22
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 05:52:11
           • modified2020-02-11 05:52:11
          • children(empty)
         • 6(array)
          • Category(array)
           • id96
           • parent_id89
           • lft36
           • rght37
           • nameHọc phần 23
           • slughoc-phan-23
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 05:58:31
           • modified2020-02-11 05:58:31
          • children(empty)
         • 7(array)
          • Category(array)
           • id97
           • parent_id89
           • lft38
           • rght39
           • nameHọc phần 24
           • slughoc-phan-24
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:02:47
           • modified2020-02-11 06:02:47
          • children(empty)
         • 8(array)
          • Category(array)
           • id98
           • parent_id89
           • lft40
           • rght41
           • nameHọc phần 25
           • slughoc-phan-25
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:13:08
           • modified2020-02-11 06:13:08
          • children(empty)
         • 9(array)
          • Category(array)
           • id99
           • parent_id89
           • lft42
           • rght43
           • nameHọc phần 26
           • slughoc-phan-26
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:14:15
           • modified2020-02-11 06:14:15
          • children(empty)
         • 10(array)
          • Category(array)
           • id100
           • parent_id89
           • lft44
           • rght45
           • nameHọc phần 27
           • slughoc-phan-27
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:16:20
           • modified2020-02-11 06:16:20
          • children(empty)
         • 11(array)
          • Category(array)
           • id101
           • parent_id89
           • lft46
           • rght47
           • nameHọc phần 28
           • slughoc-phan-28
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:20:37
           • modified2020-02-11 06:20:37
          • children(empty)
         • 12(array)
          • Category(array)
           • id102
           • parent_id89
           • lft48
           • rght49
           • nameHọc phần 29
           • slughoc-phan-29
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:25:09
           • modified2020-02-11 06:25:09
          • children(empty)
         • 13(array)
          • Category(array)
           • id103
           • parent_id89
           • lft50
           • rght51
           • nameHọc phần 30
           • slughoc-phan-30
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 06:29:39
           • modified2020-02-11 06:29:39
          • children(empty)
         • 14(array)
          • Category(array)
           • id104
           • parent_id89
           • lft52
           • rght53
           • nameHọc phần 31
           • slughoc-phan-31
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 10:23:39
           • modified2020-02-11 10:23:39
          • children(empty)
         • 15(array)
          • Category(array)
           • id106
           • parent_id89
           • lft54
           • rght55
           • nameHọc phần 32
           • slughoc-phan-32
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 10:30:19
           • modified2020-02-11 10:30:19
          • children(empty)
         • 16(array)
          • Category(array)
           • id107
           • parent_id89
           • lft56
           • rght57
           • nameHọc phần 33
           • slughoc-phan-33
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 10:59:41
           • modified2020-02-11 10:59:41
          • children(empty)
         • 17(array)
          • Category(array)
           • id108
           • parent_id89
           • lft58
           • rght59
           • nameHọc phần 34
           • slughoc-phan-34
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 11:04:53
           • modified2020-02-11 11:04:53
          • children(empty)
         • 18(array)
          • Category(array)
           • id109
           • parent_id89
           • lft60
           • rght61
           • nameHọc phần 35
           • slughoc-phan-35
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 11:07:21
           • modified2020-02-11 11:07:21
          • children(empty)
         • 19(array)
          • Category(array)
           • id111
           • parent_id89
           • lft62
           • rght63
           • nameHọc phần 36
           • slughoc-phan-36
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-11 11:23:36
           • modified2020-02-11 11:23:36
          • children(empty)
         • 20(array)
          • Category(array)
           • id112
           • parent_id89
           • lft64
           • rght65
           • nameHọc phần 37
           • slughoc-phan-37
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 03:37:50
           • modified2020-02-12 03:43:42
          • children(empty)
         • 21(array)
          • Category(array)
           • id115
           • parent_id89
           • lft66
           • rght67
           • nameHọc phần 38
           • slughoc-phan-38
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 03:44:11
           • modified2020-02-12 03:44:11
          • children(empty)
         • 22(array)
          • Category(array)
           • id116
           • parent_id89
           • lft68
           • rght69
           • nameHọc phần 39
           • slughoc-phan-39
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 03:51:20
           • modified2020-02-12 03:51:20
          • children(empty)
         • 23(array)
          • Category(array)
           • id117
           • parent_id89
           • lft70
           • rght71
           • nameHọc phần 40
           • slughoc-phan-40
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 03:53:37
           • modified2020-02-12 03:53:37
          • children(empty)
         • 24(array)
          • Category(array)
           • id118
           • parent_id89
           • lft72
           • rght73
           • nameHọc phần 41
           • slughoc-phan-41
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 03:58:04
           • modified2020-02-12 03:58:04
          • children(empty)
         • 25(array)
          • Category(array)
           • id119
           • parent_id89
           • lft74
           • rght75
           • nameHọc phần 42
           • slughoc-phan-42
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:00:13
           • modified2020-02-12 04:00:13
          • children(empty)
         • 26(array)
          • Category(array)
           • id120
           • parent_id89
           • lft76
           • rght77
           • nameHọc phần 43
           • slughoc-phan-43
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:03:04
           • modified2020-02-12 04:03:04
          • children(empty)
         • 27(array)
          • Category(array)
           • id121
           • parent_id89
           • lft78
           • rght79
           • nameHọc phần 44
           • slughoc-phan-44
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:08:03
           • modified2020-02-12 04:08:03
          • children(empty)
         • 28(array)
          • Category(array)
           • id122
           • parent_id89
           • lft80
           • rght81
           • nameHọc phần 45
           • slughoc-phan-45
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:10:15
           • modified2020-02-12 04:10:15
          • children(empty)
         • 29(array)
          • Category(array)
           • id123
           • parent_id89
           • lft82
           • rght83
           • nameHọc phần 46
           • slughoc-phan-46
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:11:46
           • modified2020-02-12 04:11:46
          • children(empty)
         • 30(array)
          • Category(array)
           • id124
           • parent_id89
           • lft84
           • rght85
           • nameHọc phần 47
           • slughoc-phan-47
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:13:16
           • modified2020-02-12 04:13:16
          • children(empty)
         • 31(array)
          • Category(array)
           • id125
           • parent_id89
           • lft86
           • rght87
           • nameHọc phần 48
           • slughoc-phan-48
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:14:33
           • modified2020-02-12 04:14:33
          • children(empty)
         • 32(array)
          • Category(array)
           • id126
           • parent_id89
           • lft88
           • rght89
           • nameHọc phần 49
           • slughoc-phan-49
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:15:49
           • modified2020-02-12 04:15:49
          • children(empty)
         • 33(array)
          • Category(array)
           • id127
           • parent_id89
           • lft90
           • rght91
           • nameHọc phần 50
           • slughoc-phan-50
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:17:10
           • modified2020-02-12 04:17:10
          • children(empty)
         • 34(array)
          • Category(array)
           • id128
           • parent_id89
           • lft92
           • rght93
           • nameHọc phần 51
           • slughoc-phan-51
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:19:26
           • modified2020-02-12 04:19:26
          • children(empty)
         • 35(array)
          • Category(array)
           • id129
           • parent_id89
           • lft94
           • rght95
           • nameHọc phần 52
           • slughoc-phan-52
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:20:48
           • modified2020-02-12 04:20:48
          • children(empty)
         • 36(array)
          • Category(array)
           • id130
           • parent_id89
           • lft96
           • rght97
           • nameHọc phần 53
           • slughoc-phan-53
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:22:05
           • modified2020-02-12 04:22:05
          • children(empty)
         • 37(array)
          • Category(array)
           • id131
           • parent_id89
           • lft98
           • rght99
           • nameHọc phần 54
           • slughoc-phan-54
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:23:34
           • modified2020-02-12 04:23:34
          • children(empty)
         • 38(array)
          • Category(array)
           • id132
           • parent_id89
           • lft100
           • rght101
           • nameHọc phần 55
           • slughoc-phan-55
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:24:53
           • modified2020-02-12 04:24:53
          • children(empty)
         • 39(array)
          • Category(array)
           • id133
           • parent_id89
           • lft102
           • rght103
           • nameHọc phần 56
           • slughoc-phan-56
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:26:15
           • modified2020-02-12 04:27:52
          • children(empty)
         • 40(array)
          • Category(array)
           • id134
           • parent_id89
           • lft104
           • rght105
           • nameHọc phần 57
           • slughoc-phan-57
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:28:15
           • modified2020-02-12 04:28:15
          • children(empty)
         • 41(array)
          • Category(array)
           • id135
           • parent_id89
           • lft106
           • rght107
           • nameHọc phần 58
           • slughoc-phan-58
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:29:27
           • modified2020-02-12 04:29:27
          • children(empty)
         • 42(array)
          • Category(array)
           • id136
           • parent_id89
           • lft108
           • rght109
           • nameHọc phần 59
           • slughoc-phan-59
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:31:01
           • modified2020-02-12 04:31:01
          • children(empty)
         • 43(array)
          • Category(array)
           • id137
           • parent_id89
           • lft110
           • rght111
           • nameHọc phần 60
           • slughoc-phan-60
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:32:15
           • modified2020-02-12 04:32:15
          • children(empty)
         • 44(array)
          • Category(array)
           • id138
           • parent_id89
           • lft112
           • rght113
           • nameHọc phần 61
           • slughoc-phan-61
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:34:08
           • modified2020-02-12 04:34:08
          • children(empty)
         • 45(array)
          • Category(array)
           • id139
           • parent_id89
           • lft114
           • rght115
           • nameHọc phần 62
           • slughoc-phan-62
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:35:29
           • modified2020-02-12 04:35:29
          • children(empty)
         • 46(array)
          • Category(array)
           • id140
           • parent_id89
           • lft116
           • rght117
           • nameHọc phần 63
           • slughoc-phan-63
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:36:54
           • modified2020-02-12 04:36:54
          • children(empty)
         • 47(array)
          • Category(array)
           • id141
           • parent_id89
           • lft118
           • rght119
           • nameHọc phần 64
           • slughoc-phan-64
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:38:08
           • modified2020-02-12 04:38:08
          • children(empty)
         • 48(array)
          • Category(array)
           • id142
           • parent_id89
           • lft120
           • rght121
           • nameHọc phần 65
           • slughoc-phan-65
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:39:48
           • modified2020-02-12 04:39:48
          • children(empty)
         • 49(array)
          • Category(array)
           • id143
           • parent_id89
           • lft122
           • rght123
           • nameHọc phần 66
           • slughoc-phan-66
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:41:32
           • modified2020-02-12 04:41:32
          • children(empty)
         • 50(array)
          • Category(array)
           • id144
           • parent_id89
           • lft124
           • rght125
           • nameHọc phần 67
           • slughoc-phan-67
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:42:38
           • modified2020-02-12 04:42:38
          • children(empty)
         • 51(array)
          • Category(array)
           • id145
           • parent_id89
           • lft126
           • rght127
           • nameHọc phần 68
           • slughoc-phan-68
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:43:55
           • modified2020-02-12 04:43:55
          • children(empty)
         • 52(array)
          • Category(array)
           • id146
           • parent_id89
           • lft128
           • rght129
           • nameHọc phần 69
           • slughoc-phan-69
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:45:13
           • modified2020-02-12 04:45:13
          • children(empty)
         • 53(array)
          • Category(array)
           • id147
           • parent_id89
           • lft130
           • rght131
           • nameHọc phần 70
           • slughoc-phan-70
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:46:28
           • modified2020-02-12 04:46:28
          • children(empty)
         • 54(array)
          • Category(array)
           • id148
           • parent_id89
           • lft132
           • rght133
           • nameHọc phần 71
           • slughoc-phan-71
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:48:32
           • modified2020-02-12 04:48:32
          • children(empty)
         • 55(array)
          • Category(array)
           • id149
           • parent_id89
           • lft134
           • rght135
           • nameHọc phần 72
           • slughoc-phan-72
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:49:42
           • modified2020-02-12 04:49:42
          • children(empty)
         • 56(array)
          • Category(array)
           • id150
           • parent_id89
           • lft136
           • rght137
           • nameHọc phần 73
           • slughoc-phan-73
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:51:04
           • modified2020-02-12 04:51:04
          • children(empty)
         • 57(array)
          • Category(array)
           • id151
           • parent_id89
           • lft138
           • rght139
           • nameHọc phần 74
           • slughoc-phan-74
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:52:11
           • modified2020-02-12 04:52:11
          • children(empty)
         • 58(array)
          • Category(array)
           • id152
           • parent_id89
           • lft140
           • rght141
           • nameHọc phần 75
           • slughoc-phan-75
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:53:18
           • modified2020-02-12 04:53:18
          • children(empty)
         • 59(array)
          • Category(array)
           • id153
           • parent_id89
           • lft142
           • rght143
           • nameHọc phần 76
           • slughoc-phan-76
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:54:24
           • modified2020-02-12 04:54:24
          • children(empty)
         • 60(array)
          • Category(array)
           • id154
           • parent_id89
           • lft144
           • rght145
           • nameHọc phần 77
           • slughoc-phan-77
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:55:38
           • modified2020-02-12 04:55:38
          • children(empty)
         • 61(array)
          • Category(array)
           • id155
           • parent_id89
           • lft146
           • rght147
           • nameHọc phần 78
           • slughoc-phan-78
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:57:04
           • modified2020-02-12 04:57:04
          • children(empty)
         • 62(array)
          • Category(array)
           • id156
           • parent_id89
           • lft148
           • rght149
           • nameHọc phần 79
           • slughoc-phan-79
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:58:15
           • modified2020-02-12 04:58:15
          • children(empty)
         • 63(array)
          • Category(array)
           • id157
           • parent_id89
           • lft150
           • rght151
           • nameHọc phần 80
           • slughoc-phan-80
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 04:59:23
           • modified2020-02-12 04:59:23
          • children(empty)
         • 64(array)
          • Category(array)
           • id158
           • parent_id89
           • lft152
           • rght153
           • nameHọc phần 81
           • slughoc-phan-81
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:00:59
           • modified2020-02-12 05:00:59
          • children(empty)
         • 65(array)
          • Category(array)
           • id159
           • parent_id89
           • lft154
           • rght155
           • nameHọc phần 82
           • slughoc-phan-82
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:02:16
           • modified2020-02-12 05:02:16
          • children(empty)
         • 66(array)
          • Category(array)
           • id160
           • parent_id89
           • lft156
           • rght157
           • nameHọc phần 83
           • slughoc-phan-83
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:03:30
           • modified2020-02-12 05:03:30
          • children(empty)
         • 67(array)
          • Category(array)
           • id161
           • parent_id89
           • lft158
           • rght159
           • nameHọc phần 84
           • slughoc-phan-84
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:04:50
           • modified2020-02-12 05:04:50
          • children(empty)
         • 68(array)
          • Category(array)
           • id162
           • parent_id89
           • lft160
           • rght161
           • nameHọc phần 85
           • slughoc-phan-85
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:06:36
           • modified2020-02-12 05:06:36
          • children(empty)
         • 69(array)
          • Category(array)
           • id163
           • parent_id89
           • lft162
           • rght163
           • nameHọc phần 86
           • slughoc-phan-86
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:07:35
           • modified2020-02-12 05:07:35
          • children(empty)
         • 70(array)
          • Category(array)
           • id164
           • parent_id89
           • lft164
           • rght165
           • nameHọc phần 87
           • slughoc-phan-87
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2020-02-12 05:08:46
           • modified2020-02-12 05:08:46
          • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id18
       • parent_id3
       • lft168
       • rght169
       • nameĐào tạo thạc sĩ
       • slugdao-tao-thac-si
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:03
       • modified2015-11-02 09:31:03
      • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id19
       • parent_id3
       • lft170
       • rght171
       • nameĐào tạo tiến sĩ
       • slugdao-tao-tien-si
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:26
       • modified2015-11-02 09:31:26
      • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id20
       • parent_id3
       • lft172
       • rght173
       • nameBồi dưỡng ngắn hạn
       • slugboi-duong-ngan-han
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:31:45
       • modified2015-11-02 09:31:45
      • children(empty)
   • 2(array)
    • Category(array)
     • id4
     • parent_id(null)
     • lft175
     • rght220
     • nameNghiên cứu khoa học
     • slugnghien-cuu-khoa-hoc
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:16:11
     • modified2015-11-02 08:16:11
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id49
       • parent_id4
       • lft176
       • rght187
       • nameKết quả nghiên cứu của cán bộ
       • slugket-qua-nghien-cuu-cua-can-bo-giang-vien
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:47:01
       • modified2016-05-19 09:56:50
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id50
         • parent_id49
         • lft177
         • rght178
         • nameCác bài báo
         • slugcac-bai-bao
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:47:51
         • modified2015-11-09 11:47:51
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id51
         • parent_id49
         • lft179
         • rght180
         • nameGiáo trình – Sách – Chuyên đề
         • sluggiao-trinh-sach-chuyen-de
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:48:13
         • modified2015-11-09 11:48:13
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id52
         • parent_id49
         • lft181
         • rght182
         • nameĐề tài nghiên cứu
         • slugde-tai-nghien-cuu
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:48:40
         • modified2015-11-09 11:48:40
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id53
         • parent_id49
         • lft183
         • rght184
         • nameĐịnh hướng nghiên cứu của giảng viên
         • slugdinh-huong-nghien-cuu-cua-giang-vien
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:49:11
         • modified2015-11-09 11:49:11
        • children(empty)
       • 4(array)
        • Category(array)
         • id88
         • parent_id49
         • lft185
         • rght186
         • nameDanh mục các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt (2010-2016)
         • slugdanh-muc-cac-cong-trinh-khoa-hoc-cua-can-bo-giang-vien-khoa-giao-duc-dac-biet-2010-2016
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2017-04-04 15:12:58
         • modified2017-04-04 15:13:57
        • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id54
       • parent_id4
       • lft188
       • rght197
       • nameDành cho sinh viên hệ cử nhân
       • slugdanh-cho-sinh-vien-he-cu-nhan
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:50:25
       • modified2015-11-09 11:50:25
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id55
         • parent_id54
         • lft189
         • rght190
         • nameThông tin
         • slugthong-tin
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:51:02
         • modified2015-11-09 11:51:02
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id56
         • parent_id54
         • lft191
         • rght192
         • nameBiểu mẫu khóa luận
         • slugbieu-mau-khoa-luan
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:51:45
         • modified2015-11-09 11:51:45
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id57
         • parent_id54
         • lft193
         • rght194
         • nameKhóa luận
         • slugkhoa-luan
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:52:12
         • modified2015-11-09 11:52:12
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id58
         • parent_id54
         • lft195
         • rght196
         • nameNghiên cứu khoa học hàng năm
         • slugnghien-cuu-khoa-hoc-hang-nam
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:52:38
         • modified2015-11-09 11:52:38
        • children(empty)
     • 2(array)
      • Category(array)
       • id59
       • parent_id4
       • lft198
       • rght207
       • nameDành cho học viên cao học
       • slugdanh-cho-hoc-vien-cao-hoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:53:33
       • modified2015-11-09 11:53:33
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id61
         • parent_id59
         • lft199
         • rght200
         • nameThông tin tuyển sinh
         • slugthong-tin-tuyen-sinh
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:54:57
         • modified2015-11-09 11:54:57
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id62
         • parent_id59
         • lft201
         • rght202
         • nameBiểu mẫu luận văn
         • slugbieu-mau-luan-van
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:55:43
         • modified2015-11-09 11:55:43
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id63
         • parent_id59
         • lft203
         • rght204
         • nameLuận văn tốt nghiệp
         • slugluan-van-tot-nghiep
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:56:14
         • modified2015-11-09 11:56:14
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id64
         • parent_id59
         • lft205
         • rght206
         • nameNhững công trình khoa học đã công bố
         • slugnhung-cong-trinh-khoa-hoc-da-cong-bo
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:57:02
         • modified2015-11-09 11:57:02
        • children(empty)
     • 3(array)
      • Category(array)
       • id65
       • parent_id4
       • lft208
       • rght217
       • nameDành cho nghiên cứu sinh
       • slugdanh-cho-nghien-cuu-sinh
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:58:23
       • modified2015-11-09 11:58:23
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id66
         • parent_id65
         • lft209
         • rght210
         • nameQuy định
         • slugquy-dinh
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:58:55
         • modified2015-11-09 11:58:55
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id67
         • parent_id65
         • lft211
         • rght212
         • nameBiểu mẫu
         • slugbieu-mau
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:59:18
         • modified2015-11-09 11:59:18
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id68
         • parent_id65
         • lft213
         • rght214
         • nameLuận án
         • slugluan-an
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:59:46
         • modified2015-11-09 11:59:46
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id69
         • parent_id65
         • lft215
         • rght216
         • nameCác công trình đã công bố
         • slugcac-cong-trinh-da-cong-bo
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 12:00:33
         • modified2015-11-09 12:00:33
        • children(empty)
     • 4(array)
      • Category(array)
       • id70
       • parent_id4
       • lft218
       • rght219
       • nameHợp tác khoa học công nghệ
       • slughop-tac-khoa-hoc-cong-nghe
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 12:01:23
       • modified2015-11-09 12:01:23
      • children(empty)
   • 3(array)
    • Category(array)
     • id5
     • parent_id(null)
     • lft221
     • rght226
     • nameHợp tác
     • slughop-tac
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-02 08:17:02
     • modified2015-11-03 14:08:56
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id28
       • parent_id5
       • lft222
       • rght223
       • nameHợp tác trong nước
       • slughop-tac-trong-nuoc
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:49:39
       • modified2015-11-02 09:49:39
      • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id29
       • parent_id5
       • lft224
       • rght225
       • nameHợp tác nước ngoài
       • slughop-tac-nuoc-ngoai
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-02 09:49:52
       • modified2015-11-02 09:49:52
      • children(empty)
   • 4(array)
    • Category(array)
     • id35
     • parent_id(null)
     • lft227
     • rght246
     • nameGiới thiệu
     • sluggioi-thieu
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2015-11-09 10:46:28
     • modified2015-11-09 10:46:28
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id38
       • parent_id35
       • lft228
       • rght243
       • nameGiới thiệu cơ cấu tổ chức của khoa
       • sluggioi-thieu-co-cau-to-chuc-cua-khoa
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:35:28
       • modified2017-02-03 10:26:01
      • children(array)
       • 0(array)
        • Category(array)
         • id39
         • parent_id38
         • lft229
         • rght230
         • nameBan chủ nhiệm khoa
         • slugban-chu-nhiem-khoa
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:36:19
         • modified2015-11-09 11:36:19
        • children(empty)
       • 1(array)
        • Category(array)
         • id40
         • parent_id38
         • lft231
         • rght232
         • nameHội đồng khoa học và đào tạo
         • slughoi-dong-dao-taokhoa-hoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:36:48
         • modified2018-07-27 04:59:39
        • children(empty)
       • 2(array)
        • Category(array)
         • id41
         • parent_id38
         • lft233
         • rght234
         • nameBộ môn trực thuộc
         • slugcac-bo-mon-truc-thuoc
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:37:10
         • modified2015-11-16 01:54:29
        • children(empty)
       • 3(array)
        • Category(array)
         • id42
         • parent_id38
         • lft235
         • rght242
         • nameCác đoàn thể của khoa
         • slugcac-doan-the-cua-khoa
         • meta_title
         • meta_description
         • meta_keywords
         • post_count0
         • created2015-11-09 11:40:19
         • modified2015-11-09 11:40:19
        • children(array)
         • 0(array)
          • Category(array)
           • id43
           • parent_id42
           • lft236
           • rght237
           • nameChi bộ
           • slugchi-bo
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:40:53
           • modified2015-11-09 11:40:53
          • children(empty)
         • 1(array)
          • Category(array)
           • id44
           • parent_id42
           • lft238
           • rght239
           • nameCông đoàn và các tổ công đoàn
           • slugcong-doan-va-cac-to-cong-doan
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:41:26
           • modified2015-11-09 11:41:26
          • children(empty)
         • 2(array)
          • Category(array)
           • id45
           • parent_id42
           • lft240
           • rght241
           • nameLiên chi đoàn - Hội sinh viên
           • sluglien-chi-doan
           • meta_title
           • meta_description
           • meta_keywords
           • post_count0
           • created2015-11-09 11:41:43
           • modified2015-11-16 01:29:39
          • children(empty)
     • 1(array)
      • Category(array)
       • id47
       • parent_id35
       • lft244
       • rght245
       • nameGiới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của khoa
       • sluggioi-thieu-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-khoa
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2015-11-09 11:42:35
       • modified2017-02-03 10:27:00
      • children(empty)
   • 5(array)
    • Category(array)
     • id73
     • parent_id(null)
     • lft247
     • rght248
     • nameLịch tuần
     • sluglich-tuan
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2016-04-01 08:51:03
     • modified2016-04-01 08:51:03
    • children(empty)
   • 6(array)
    • Category(array)
     • id77
     • parent_id(null)
     • lft249
     • rght252
     • nameCHIA SẺ KINH NGHIỆM
     • slugchia-se-kinh-nghiem
     • meta_title
     • meta_description
     • meta_keywords
     • post_count0
     • created2016-09-16 08:02:37
     • modified2016-09-16 08:02:37
    • children(array)
     • 0(array)
      • Category(array)
       • id79
       • parent_id77
       • lft250
       • rght251
       • nameBài thu hoạch
       • slugbai-thu-hoach
       • meta_title
       • meta_description
       • meta_keywords
       • post_count0
       • created2016-09-16 09:23:45
       • modified2016-09-16 09:23:45
      • children(empty)
  • title_for_layoutSách - Giáo trình nghiên cứu khoa học
  • useronline(array)
   • 0(array)
    • 0(array)
     • online0
  • info(array)
   • InfoGddb(array)
    • id1
    • lienhe<h2 style="font-style:italic">Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội</h2>
    • quyenbaomat<p>Các quyền liên quan đến bản quyền trang web</p>
    • dieukhoanvanban<p>Điều lệ cho phép, giấy phép sẽ được cung cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ<br />  </p>
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors(array)
   • InfoGddb(empty)
   • User(empty)
   • Category(empty)
   • Nghiencuu(empty)
   • Nghiencuus(empty)
  • Loaded Helpers(array)
   • 0Session
   • 1Html
   • 2Form
   • 3Js
   • 4Number
   • 5SimpleGraph
   • 6Paginator
   • 7DebugTimer
   • 8Toolbar
   • 9JqueryEngine
   • 10HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  FORUM_PLUGIN /opt/Gddb/app/Plugin/Forum/
  USER_MODEL User
  FORUM_PREFIX forum_
  FORUM_DATABASE default

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP /opt/Gddb/app/
  APP_DIR app
  APPLIBS /opt/Gddb/app/Lib/
  CACHE /opt/Gddb/app/tmp/cache/
  CAKE /opt/Gddb/lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /opt/Gddb/lib
  CORE_PATH /opt/Gddb/lib/
  CAKE_VERSION 2.8.5
  CSS /opt/Gddb/app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://gddb.edu.vn
  IMAGES /opt/Gddb/app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /opt/Gddb/app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS /opt/Gddb/app/tmp/logs/
  ROOT /opt/Gddb
  TESTS /opt/Gddb/app/Test/
  TMP /opt/Gddb/app/tmp/
  VENDORS /opt/Gddb/vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /opt/Gddb/app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33-0+deb9u7
  User www-data
  Home /var/www
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Http Connection close
  Http Host gddb.edu.vn
  Http X Forwarded For 3.236.204.251
  Http X Real Ip 3.236.204.251
  Script Filename /opt/Gddb/app/webroot//index.php
  Redirect Status 200
  Server Name 118.70.144.77
  Server Port 8800
  Server Addr 10.1.29.230
  Remote Port 46116
  Remote Addr 10.1.29.232
  Server Software nginx/1.14.2
  Gateway Interface CGI/1.1
  Request Scheme http
  Server Protocol HTTP/1.0
  Document Root /opt/Gddb/app/webroot
  Document Uri /index.php
  Request Uri /cac-de-tai-nghien-cuu
  Script Name /index.php
  Content Length
  Content Type
  Request Method GET
  Query String
  Fcgi Role RESPONDER
  Php Self /index.php
  Request Time Float 1603195691.3654
  Request Time 1603195691
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0/opt/Gddb/lib
  • 2/usr/share/php
  • 3-> /opt/Gddb/lib/Cake/

  Included Files

  • core(array)
   • Behavior(array)
    • 0CORE/Model/Behavior/ContainableBehavior.php
    • 1CORE/Model/Behavior/TreeBehavior.php
   • Cache(array)
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component(array)
    • 0CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SecurityComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
   • Config(array)
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Controller(array)
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource(array)
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error(array)
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n(array)
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log(array)
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model(array)
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ModelBehavior.php
    • 3CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network(array)
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other(array)
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/Object.php
   • Routing(array)
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility(array)
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/Inflector.php
    • 2CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 3CORE/Utility/Debugger.php
    • 4CORE/Utility/CakeText.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
    • 6CORE/Utility/Security.php
   • View(array)
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(array)
   • Component(array)
    • 0APP/Controller/Component/AuthorCPComponent.php
    • 1APP/Controller/Component/CategoryCPComponent.php
    • 2APP/Controller/Component/CommentCPComponent.php
    • 3APP/Controller/Component/PostCPComponent.php
    • 4APP/Controller/Component/StudentCPComponent.php
    • 5APP/Controller/Component/TagCPComponent.php
    • 6APP/Controller/Component/UserCPComponent.php
   • Config(array)
    • 0APP/Config/core.php
    • 1APP/Config/bootstrap.php
    • 2APP/Config/routes.php
    • 3APP/Config/database.php
   • Controller(array)
    • 0APP/Controller/NghiencuusesController.php
    • 1APP/Controller/AppController.php
   • Model(array)
    • 0APP/Model/InfoGddb.php
    • 1APP/Model/AppModel.php
    • 2APP/Model/User.php
    • 3APP/Model/Category.php
    • 4APP/Model/Nghiencuu.php
   • Other(array)
    • 0APP/webroot/index.php
    • 1APP/Vendor/gddb/functions.php
  • plugins(array)
   • DebugKit(array)
    • Component(array)
     • 0DebugKit/Controller/Component/ToolbarComponent.php
    • Plugin(array)
     • 0DebugKit/Lib/DebugMemory.php
     • 1DebugKit/Lib/Panel/HistoryPanel.php
     • 2DebugKit/Lib/DebugPanel.php
     • 3DebugKit/Lib/Panel/SessionPanel.php
     • 4DebugKit/Lib/Panel/RequestPanel.php
     • 5DebugKit/Lib/Panel/SqlLogPanel.php
     • 6DebugKit/Lib/Panel/TimerPanel.php
     • 7DebugKit/Lib/Panel/LogPanel.php
     • 8DebugKit/Lib/Log/Engine/DebugKitLog.php
     • 9DebugKit/Lib/Panel/VariablesPanel.php
     • 10DebugKit/Lib/Panel/EnvironmentPanel.php
     • 11DebugKit/Lib/Panel/IncludePanel.php
     • 12DebugKit/Lib/DebugTimer.php
   • Forum(array)
    • Config(array)
     • 0Forum/Config/bootstrap.php
     • 1Forum/Config/routes.php
  ====