Bộ môn trực thuộc


1. Tổ bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật học tập

- Tổ trưởng: TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

- Điện thoại: 0982-008-767

- Địa chỉ email: thuythanhhung75@yahoo.com

Chức năng, nhiệm vụ 

 • Giảng dạy các học phần chuyên ngành khiếm thị, khuyết tật học tập cho các hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ về GDĐB;
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành giáo dục trẻ thị, trẻ khuyết tật học tập và lĩnh vực GDĐB nói chung;
 • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ trẻ, các lực lượng cộng đồng về giáo dục trẻ khiếm thị, trẻ khuyết tật học tập và GDĐB nói chung;
 • Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng về lĩnh vực giáo dục trẻ khiếm thị, trẻ khuyết tật học tập, trẻ em có nhu cầu đặc biệt;
 • Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống giáo trình, chuyên khảo, tài liệu bài giảng, tài liệu truyền thông, tài liệu biên dịch, sản phẩm công nghệ thông tin,… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành khiếm thị, trẻ khuyết tật học tập, trẻ có nhu cầu đặc biệt;
 • Phát triển nguồn nhân lực của tổ bộ môn là đội ngũ giảng viên, chuyên gia chuyên sâu về giáo dục trẻ khiếm thị, trẻ khuyết tật học tập;
 • Phát triển các dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ trẻ khiếm thị, trẻ khuyết tật học tập cũng như trẻ có nhu cầu GDĐB ở các cơ sở giáo dục, các trung tâm, gia đình trẻ.
 • Tham gia trao đổi học thuật, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ khuyết tật học tập, GDĐB.

Nhân lực

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Chức vụ hiện tại

1

 TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

 TLH - Khiếm thị

 Tổ trưởng

2

 TS. Hoàng Thị Nho

 GDMN - Khiếm thị

 Phó trưởng Khoa

3

 Ths. Nguyễn Hà My

 GDTH - QLGD

 Giảng viên

4

 TS. Mai Xuân Thành

 Sinh học – Khiếm thị

 Giảng viên

5

 Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hường

 GDTH- KTHT

 Giảng viên

6

 Ths. Nguyễn Thị Thắm

 TLGD-Khiếm thị

 Giảng viên

2. Tổ bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thính và trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Tổ trưởng: Ths.GVC. Trần Thị Thiệp

- Điện thoại: 0913-349-534

- Địa chỉ email: ttthiep@yahoo.com.vn

Chức năng nhiệm vụ

 • Giảng dạy các học phần chuyên ngành khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ cho các hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ về GDĐB;
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành giáo dục trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ, lĩnh vực GDĐB nói chung;
 • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ trẻ, các lực lượng cộng đồng về giáo dục trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ, GDĐB nói chung;
 • Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng về lĩnh vực giáo dục trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ, trẻ em có nhu cầu đặc biệt;
 • Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống giáo trình, chuyên khảo, tài liệu bài giảng, tài liệu truyền thông, tài liệu biên dịch, sản phẩm công nghệ thông tin,… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành khiếm thính, khuyết tật ngôn ngữ, trẻ có nhu cầu đặc biệt;
 • Phát triển nguồn nhân lực của tổ bộ môn là đội ngũ giảng viên, chuyên gia chuyên sâu về giáo dục trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ;
 • Phát triển các dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ cũng như trẻ có nhu cầu GDĐB ở các cơ sở giáo dục, các trung tâm, gia đình trẻ;
 • Tham gia trao đổi học thuật, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục trẻ khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ, GDĐB.

Nhân lực

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Chức vụ hiện tại

1

 Ths.GVC. Trần Thị Thiệp

Toán Tin ứng dung - Quản lý giáo dục - Giáo dục trẻ khiếm thính

 Phó trưởng Khoa

 Tổ trưởng bộ môn

2

 Ths. Phạm Thị Bền

 SP Ngữ Văn - Khiếm thị

 Giảng viên

3

 Ths.Trần Tuyết Anh

 Tâm lý học

 Giảng viên

4

 TS. Bùi Thị Lâm

 GDMN - Khiếm thính

 Giảng viên

5

 Ths. Nguyễn Thị Minh Phượng

 Khiếm thính

 Giảng viên

 

3. Tổ bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ

- Tổ trưởng: TS. Đỗ Thị Thảo

- Điện thoại: 0912-720-496/0983-889-552

- Địa chỉ email: anhsao.org@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ 

 • Giảng dạy các học phần chuyên ngành KTTT và tự kỷ cho các hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ về GDĐB;
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành giáo dục trẻ KTTT, tự kỷ và lĩnh vực GDĐB nói chung;
 • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ trẻ, các lực lượng cộng đồng về giáo dục trẻ KTTT, trẻ tự kỷ và GDĐB nói chung;
 • Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng về lĩnh vực giáo dục trẻ KTTT và trẻ tự kỷ;
 • Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống giáo trình, chuyên khảo, tài liệu bài giảng, tài liệu truyền thông, tài liệu biên dịch, sản phẩm công nghệ thông tin,… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành trẻ KTTT và trẻ tự kỷ;
 • Phát triển nguồn nhân lực của tổ bộ môn là đội ngũ giảng viên, chuyên gia chuyên sâu về giáo dục trẻ KTTT và trẻ tự kỷ;
 • Phát triển các dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ trẻ KTTT và trẻ tự kỷ ở các cơ sở giáo dục, các trung tâm, gia đình trẻ.
 • Tham gia trao đổi học thuật, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục trẻ KTTT, trẻ tự kỷ, GDĐB.

Nhân lực

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Chức vụ hiện tại

1

 TS. Đỗ Thị Thảo

 TLGD - KTTT

 Tổ trưởng

2

 TS. Nguyễn Nữ Tâm An

 GDĐB – Tự kỷ

 Giảng viên

3

 TS. Trần Thị Minh Thành

 KTTT

 Giảng viên

4

 Ths. Nguyễn Thị Hoa

 KTTT

 Giảng viên

5

 Ths. Trần Thị Bích Ngọc

 Tiếng Anh - QLGD

 Giảng viên

6

 Ths. Hoàng Thị Lệ Quyên

 GDĐB – KTTT

 Giảng viên

 

 

4. Tổ bộ môn Thực hành GDĐB

- Tổ trưởng: Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

- Điện thoại: 0936-042-468

- Địa chỉ email: trangthudn@yahoo.com  

Chức năng, nhiệm vụ

 • Giảng dạy các bộ môn thực hành trong chương trình đào tạo cử nhân GDĐB;
 • Hướng dẫn sinh viên thực hành tại cơ sở và thực tập sư phạm cho các hệ đào tạo cử nhân về GDĐB;
 • Giảng dạy và hướng dẫn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên cử nhân GDĐB;
 • Liên kết, phát triển hệ thống các trường thực hành trong công tác đào tạo cử nhân của khoa;
 • Phát triển hệ thống tài liệu, sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ dạy học nhằm phục vụ cho công tác tào tạo và hướng dẫn sinh viên làm việc thực tế tại các cơ sở;
 • Bồi dưỡng, nâng cao NVSP cho giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học;
 • Tham gia trao đổi học thuật, nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế về kỹ năng làm việc với trẻ khuyết tật.

Nhân lực

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Chức vụ hiện tại

1

 Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

 GDH tiểu học - GDĐB

 Tổ trưởng

2

 CN. Phan Thị Hồ Điệp

 GDTH

 Giảng viên - CT Công đoàn

3

 Ths. Đào Thị Phương Liên

 Tiếng Anh - Khiếm thị

 Giảng viên

4

 Ths. Bùi Thị Anh Phương

 Khiếm thính

 Giảng viên

5

 PGS.TS Nguyễn Xuân Hải

 TLGD-GDHN-KTTT

 Trưởng Khoa – Giảng viên

 

5. Văn phòng khoa

1. Phụ trách văn phòng: Ths. Phạm Thị Hải Yến

- Điện thoại: 0985-928-585

- Địa chỉ email: yenphamhai12@gmail.com

2. Cử nhân: Lưu Thùy Dương

- Điện thoại: 0983-221-112

- Địa chỉ email: luuthuyduong.hnue@yahoo.com