Công đoàn


1. Chủ tịch: CN. Phan Thị Hồ Điệp

- Điện thoại: 0914-092-095

- Địa chỉ email: diepphan@hnue.edu.vn 

2. Phó chủ tịch: Ths. Đào Thị Phương Liên

- Điện thoại: 0983-004-843

- Địa chỉ email: phuongliengddb@gmail.com

3. Ủy viên: Ths. Phạm Thị Hải Yến

- Điện thoại: 0985-928-585

- Địa chỉ email: yenphamhai12@gmail.com