Giới thiệu quá trình hình thành. Tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Quá trình hình thành

Khoa GDĐB thành lập theo Quyết định số 3760/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 19/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân của Khoa GDĐB là Tổ bộ môn GDĐB thuộc Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội.

Sự ra đời của Khoa GDĐB trường ĐHSP Hà Nội là một đòi hỏi khách quan, tất yếu, kịp thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị không những đối với ngành giáo dục và đào tạo, mà cũng là một trong những định hướng phát triển chiến lược của nhà trường trong thời kỳ xây dựng trường ĐHSP Hà Nội trở thành trường ĐHSP trọng điểm của cả nước. Đồng thời, đây là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngành GDĐB ở Việt Nam. Lần đầu tiên nước ta chính thức có một cơ sở đào tạo ở một trường đại học về GDĐB.

Tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ của Khoa

Tuyên bố sứ mạng

Khoa GDĐB phấn đấu luôn là một trong những cơ sở hàng đầu của Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực GDĐB có chất lượng cao, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học Giáo dục đặc biệt, thông tin và cung cấp các dịch vụ GDĐB một cách có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung của đất nước, góp phần xây dựng xã hội học tập và vì một nền giáo dục cho mọi người.

Tầm nhìn của Khoa

Định hình phẩm chất, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, đồng thời phát triển cho sinh viên và học viên của Khoa có tư duy độc lập, tham gia tích cực vào học tập suốt đời và giải quyết vấn đề của thực tiễn GDĐB nhằm nâng cao khả năng, vị thế bản thân và quốc gia.

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, nhân viên  về GDĐB cho các ngành học, cấp học, bậc học ở các trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ.

2. Cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu cho các đối tượng và ở các trình độ khác nhau.

3. Triển khai nghiên cứu khoa học GDĐB trong nước và quốc tế.

4. Tham mưu, tư vấn cho các cấp quản lý giáo dục về các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động GDĐB.

5. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học.

6. Thông tin nhằm phổ biến, trao đổi tri thức khoa học GDĐB.

7. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về GDĐB.

Đội ngũ cán bộ giảng viên:

Tổng số: 24 cán bộ và giảng viên gồm: 01 phó giáo sư, 08 tiến sỹ, 13 thạc sỹ (trong đó có 04 NCS), 02 cử nhân.

Cơ cấu tổ chức:

BCN Khoa (03); 04 tổ bộ môn: (i) Tổ Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ; (ii) Tổ Giáo dục trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật học tập; (iii) Tổ Giáo dục trẻ khiếm thính và trẻ khuyết tật ngôn ngữ; (iv) Tổ Thực hành Giáo dục đặc biệt và 01 Văn phòng Khoa.

Kết quả đào tạo:

- Hệ chính quy: Đào tạo được hơn 2000 cử nhân.                      

- Hệ không chính quy: Đào tạo được hơn 1000 cử nhân.

- Đào tạo thạc sỹ: Đào tạo được 60 thạc sỹ.

- Đào tạo tiến sỹ: Dự kiến tổ chức đào tạo tiến sỹ GDĐB vào năm 2016. 

Quy mô đào tạo hiện nay:

- Hệ cử nhân chính quy: 04 lớp với 180 sinh viên.

- Hệ không chính quy: 03 lớp với 120 học viên.

- Đào tạo thạc sỹ: 28 học viên.

Nghiên cứu khoa học:

- Chủ trì nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ hợp tác song phương với Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và cấp Bộ, cấp Trường.

- Nhiều giảng viên của Khoa là Tổng chủ biên, Chủ biên, Tác giả biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách giáo khoa và sách giáo viên phục vụ đào tạo đại học, cao đẳng, phổ thông, mầm non.

- Hàng trăm bài báo, chuyên luận đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Khen thưởng:

Nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội đối với đơn vị và cá nhân.

Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế:

- Hỗ trợ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn xây dựng chính sách về GDĐB; hỗ trợ các tỉnh/thành trong toàn quốc trong đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực GDĐB; hợp tác hiệu quả với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong toàn quốc.

- Hợp tác với hơn 10 trường đại học trên thế giới (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc,…) và cơ quan, tổ chức quốc tế như UNICEF Việt Nam, UNESCO Việt Nam, CRS/USAID, Save the Children Alliance, Glocal Venture Inc. Hoa Kỳ, Medeo, JICA, Alliance Mission, Caritas, World Vision, HI, Plan Intl., Đại sứ quan Israel,...

Các thành viên trong khoa 20.11.2015