ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 21


TỔ CHỨC TRƯỜNG LỚP TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

(School and Classroom Management in Special Education)

                                                       

1.1. Mã học phần: SPEC 325

1.2. Số tín chỉ: 03

1.3. Phân bổ thời gian:

-  Lên lớp:                            35   tiết

                       + Lý thuyết:             25 tiết

                       + Bài tập:                  04 tiết

                       + Thảo luận:             06 tiết

 - Thực hành:                        10 tiết (10 tiết thực hành tại cơ sở)

 - Tự học, tự nghiên cứu:     90 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Đại cương giáo dục đặc biệt – SPEC 237

1.5. Mục tiêu của học phần: Học xong học phần, sinh viên cần đạt được:

- Kiến thức: Hiểu các khái niệm cơ bản trong tổ chức trương, lớp trong giáo dục đặc biệt, các hoạt động chính trong tổ chức trường, lớp có trẻ có nhu cầu đặc biệt ; đồng thời đánh giá được tổ chức lớp học nói chung và các hoạt động tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt.

- Kỹ năng: Có kĩ năng thiết kế, sử dụng các nguồn lực trong tổ chức  hoạt động của trường, lớp học trẻ có nhu cầu đặc biệt (chuyên biệt và hòa nhập).

- Thái độ: Sẵn sàng và trách nhiệm trong tạo dựng môi trường lớp học đảm bảo mọi trẻ được tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực và hiệu quả nhất.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần gồm các nội dung cơ bản về: Những vấn đề chung về tổ chức  trường,lớp học trong giáo dục đặc biệt (Khái niệm, các loại hình lớp học trong giáo dục đặc biệt; Các cách tiếp cận tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt; Đặc điểm tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt); Nguyên tắc và nội dung các hoạt động tổ chức  trường lớp học trong giáo dục đặc biệt; Tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt  (Môi trường lớp học; Xây dựng nội quy, quy tắc; Tạo dựng nề nếp lớp học; Sử dụng các phương pháp giao tiếp và giáo dục; Hướng dẫn và hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt trong lớp học).

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: theo quy chế tín chỉ.

- Bài tập và thảo luận: làm đầy đủ các bài tập được giao, tích cực tham gia thảo luận các nội dung học tập trên lớp.

- Thực hành tại cơ sở.

1.8. Tài liệu học tập

- Sách và giáo trình chính:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Đối mới các biện pháp quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực, NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Hải (4/2009), Quản lý trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, NXB Giáo dục Việt Nam.

- Tài liệu tham khảo:

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Mầm non 4/2008.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Tiểu học 8/2007.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Trung học 4/2007

6. Donald P. Kauchk and Paul D. Eggen (2007), Learning and Teaching – Research-Based Methods, Fifth Edition. Copyright @, by Allyn and Bacon.

7. Lipsky, D. & Gartner, A. (1997), Inclusion and School Reform: Transforming America's Classroom, Baltimore: Paul H, Brookes Publishing Company.

8. UNESCO (2004), Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok, Thailand.

9. UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (2006), Assessing Child - Friendly Schools, A Guide for Programme Mnagaers in East Asia and the Pacific, Thailand.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần: 

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10.

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận:

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn:

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10 và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I. Những vấn đề chung về tổ chức trường lớp trong giáo dục đặc biệt

15 tiết (Lý thuyết:10; bài tập: 1, thảo luận:2; thực hành:2)

I.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của tổ chức trường lớp trong giáo dục đặc biệt

I..2. Nguyên tắc của tổ chức trường lớp trong giáo dục đặc biệt

I.3. Cách tiếp cận trong tổ chức trường lớp trong giáo dục đặc biệt

Câu hỏi bài tập và thảo luận chương:

So sánh sự giống và khác nhau giữa các cách tiếp cận dẫn đến các loại hình tổ chức trường lớp  trong giáo dục đặc biệt?

CHƯƠNG II. Tổ chức trường  học trong giáo dục đặc biệt

 14 tiết (Lý thuyết: 7; bài tập:1, thảo luận:3; thực hành:3)

II.1. Nội dung tổ chức trường học

III.1.1. Tìm hiểu đặc điểm trường học

III.1.2. Tổ chức môi trường trường học (Cơ sở vật chất, các mối quan hệ, nề nếp, nội quy)

III1.3. Sử dụng các  nguồn lực trong thực hiện tổ chức trường học (Giáo viên; phương tiện,  thiết bị, sĩ số học sinh, nội dung chương trình )

III.1.4. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài trường  học

III.2. Lập kế hoạch và thực hiện tổ chức trường học trong giáo dục đặc biệt

III.2.1. Lập kế hoạch tổ chức trường học trong giáo dục đặc biệt

III.2.2. Thực hiện tổ chức trường  học trong giáo dục đặc biệt

 

CHƯƠNG III. Tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt

III.1. Đặc điểm của lớp học trong giáo dục đặc biệt

III.1.1. Đặc điểm của lớp học

III.1.2. Đặc điểm của lớp học có trẻ có nhu cầu đặc biệt

III.2.Tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt

III.2.1. Bầu không khí lớp học

III.2.2. Phương tiện, thiết bị trong lớp học

III.2.2 Xây dựng nội quy  lớp học

III.3. Lập thời khóa biểu, lịch hoạt động

III.4. Các phương pháp giao tiếp và giáo dục

III.5. Quản lí hành vi trẻ trong lớp học

III.6. Hướng dẫn và hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt trong lớp học

Câu hỏi bài tập và thảo luận chương:

Lựa chọn mô tả một trong các nội dung hoạt động tổ chức lớp học trong giáo dục đặc biệt.