ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 28


TIẾNG VIỆT CƠ BẢN

(Basic Vietnamese)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 230

1.2. Số tín chỉ: 02

1.3. Phân bổ thời gian:

-  Lên lớp:                            30  tiết

                       + Lý thuyết:             16 tiết

                       + Bài tập:                  10 tiết

                       + Thảo luận:             4 tiết

                       + Thực hành:            0  tiết

- Tự học, tự nghiên cứu:      60 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Không

1.5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Hiểu các nội dung cơ bản về: ngữ âm, từ vựng ngữ nghĩa, ngữ pháp và phong cách học tiếng Việt.

- Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, như các kĩ năng phát âm, dùng từ và cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu trong chương trình tiếng Việt nhà trường, các kiểu dựng đoạn, bài văn, cách tìm từ loại, loại từ trong tiếng Việt.

- Thái độ: Có ý thức trau đồi tiếng Việt vận dụng trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn dạy học.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

            Học phần gồm các nội dung cơ bản về: kiến thức tiếng Việt và những kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ tiếng Việt như: Ngữ âm, từ vựng -ngữ nghĩa, ngữ pháp và phong cách tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên rèn luyện vốn ngôn ngữ và trình độ tiếng Việt, là tiền đề giúp sinh viên có thể giảng dạy môn tiếng Việt trong nhà trường phổ thông.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

  • Dự lớp theo qui chế: ít nhất 80% số tiết lý thuyết.
  • Bài tập: Thực hiện đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

1.8. Tài liệu học tập

- Tài liệu tham khảo chính:

1. Lã Thị Bắc Lý, Nguyễn Thu Nga, Phan Hồng Xuân (2011), Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành, NXB ĐHSP, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo:

2. Lê A, Đỗ Xuân Thảo (2005), Tiếng Việt 1, NXB ĐHSP, Hà Nội.

3. Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh (2005), Tiếng Việt 2, NXB ĐHSP, Hà Nội.

4. Hoàng Văn Thung, Lê A, Đinh Trọng Lạc (2005), Tiếng Việt 3, NXB ĐHSP Hà Nội.

5. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1999), Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQG Hà Nội.

6. Bùi Minh Toán (2003), Tiếng Việt, NXB ĐHSP Hà Nội.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần: 

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10.

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận:

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn:

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương I. Ngữ âm tiếng Việt     

12  tiết (6 lý thuyết + 4 bài tập + 2 thảo luận)

I.1. Ngữ âm và ngữ âm học

I.1.1. Ngữ âm

I.1.2. Ngữ âm học

I.2. Bộ máy phát âm

I.2.1.  Cấu tạo bộ máy phát âm

I.2.2.  Cơ chế phát âm

I.3. Âm tiết tiếng Việt

I.3.1. Khái niệm

I.3.2. Đặc điểm

I.3.3. Cấu tạo

I.3.4. Phân loại

I.4. Âm vị tiếng Việt

I.4.1. Khái niệm

I.4.2. Hệ thống âm vị tiếng Việt

Chương II. Từ vựng tiếng Việt 

8 tiết (4 lý thuyết + 3 bài tập + 1 thảo luận)

II.1. Từ vựng và từ vựng học

II.1.1. Từ vựng

II.1.2. Từ vựng học

II.2. Từ tiếng Việt

II.2.1. Từ tiếng Việt

II.2.2. Đặc điểm của từ tiếng Việt

II.2.3. Đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt

II.2.4. Các thành phần ý nghĩa trong từ tiếng Việt

II.3. Phân loại từ theo đặc điểm cấu tạo

II.3.1. Từ đơn

II.3.2. Từ ghép

II.3.3. Từ láy

II.4. Phân loại từ theo mối quan hệ giữa âm và nghĩa

II.4.1. Từ đồng âm

II.4.2. Từ đồng nghĩa

II.4.3. Từ trái nghĩa

II.5. Phân loại từ theo phạm vi sử dụng

II.5.1. Từ toàn dân và từ địa phương

II.5.2. Thuật ngữ và từ nghề nghiệp

II.5.3. Biệt ngữ

II.5.4. Từ cổ

II.5.6. Từ vay mượn

Chương III. Ngữ pháp tiếng Việt          

10 tiết (6 lý thuyết + 3 bài tập+ 1 thảo luận)

III.1. Từ loại Tiếng Việt

III.1.1. Khái niệm và tiêu chuẩn phân định từ loại

III.1.2. Hệ thống từ loại tiếng Việt

III.2. Cụm từ tiếng Việt

III.2.1. Khái niệm cụm từ

III.2.2. Cấu tạo và chức năng của cụm từ

III.2.3. Các loại cụm từ tiếng Việt

III.2.3.1. Cụm danh từ

III.2.3.2. Cụm động từ

III.2.3.3. Cụm tính từ

III.3. Câu

III.3.1. Khái niệm

III.3.2. Các thành phần câu tiếng Việt

III.3.3. Các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp

III.3.4. Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói

III.4. Đoạn văn

III.4.1. Khái niệm

III.4.2. Các loại cấu trúc của đoạn văn