ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 29


TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

(Developmental Psychology and Its Application in Special Education)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 231

1.2. Số tín chỉ:  03 

1.3. Phân bổ thời gian

    - Lên lớp:                             35 tiết  

+ Lý thuyết:              30 tiết

+ Bài tập:                  3 tiết

+ Thảo luận:             2 tiết

    - Thực hành:                       10 tiết (5 tiết trên lớp + 5 tiết cơ sở)      

    - Tự học, tự nghiên cứu:     90 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết:  Tâm lí học - PSYC 101

1.5. Mục tiêu của học phần: Học xong học phần, sinh viên cần đạt được:

- Kiến thức: Hiểu về sự phát triển tâm lí trẻ em, biết các lí thuyết cơ bản về sự phát triển con người, các đặc điểm phát triển tâm lí ở từng giai đoạn phát triển từ tuổi sơ sinh đến tuổi trưởng thành và ứng dụng của nó trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Kỹ năng: Bước đầu hình thành các kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển  tâm lí trẻ em, biết vận dụng một số thuyết tâm lý phát triển giải thích nguyên nhân, cơ chế gây nên khuyết tật, bước đầu hình thành kỹ năng tiếp cận và giao tiếp với trẻ làm cơ sở cho việc tổ chức thành công các hoạt động giáo dục và dạy học cho trẻ em nói chung và trẻ có nhu cầu đặc biệt nói riêng. 

- Thái độ: Có quan điểm đúng về sự phát triển của trẻ, các quan điểm phát triển tâm lí con người và có nhìn nhận đúng đắn về trẻ em và trẻ có nhu cầu đặc biệt.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần tâm lý học phát triển

Học phần mô tả khái quát về tâm lí học phát triển; các quan điểm trong tâm lí học về bản chất, nguồn gốc, điều kiện, động lực và các quy luật phát triển tâm lí; phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí; các thành tựu phát triển tâm lí chủ yếu ở từng thời kì từ thai nhi đến tuổi trưởng thành và ứng dụng của nó trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: Dự ít nhất 80% số giờ lí thuyết.

- Bài tập: Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành theo yêu cầu của giảng viên.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình, sách tham khảo, băng hình, một số mẫu phương pháp nghiên cứu.

1.8. Tài liệu học tập: 

- Sách và giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Văn Đồng (2004), Tâm lí học phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.   

[2]. Trương Thị Khánh Hà, Giáo trình Tâm lí học phát triển (2013), NXB ĐHQG Hà Nội

- Tài liệu tham khảo:

[3]. Nguyễn Thạc (2003), Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em, NXB ĐHSP Hà Nội.

[4]. Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên (2002), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội.

[5]. Nguyễn Quang Uẩn chủ biên (2003), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, ĐHSP Hà Nội.

[6]. Berger K.S (2000). The developing person, 2nd ED. NY.

[7]. Vasta, Haith M, Miler S (1999). Child psychology, 3rdEd, NY.

1.9.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần:  

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10. 

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn: 

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10.Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Chương I. Những vấn đề chung của tâm lí học phát triển

8 tiết (7 lí thuyết + 1 bài tập)

I.1. Nhập môn tâm lí học phát triển

I.1.1. Sự hình thành và phát triển của tâm lí học phát triển

I.1.2. Đối tượng, vị trí của tâm lí học phát triển

I.1.3. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lí học phát triển

I.1.4. Ý nghĩa của tâm lí học phát triển

I.2. Lí thuyết phát triển tâm lí trẻ em

I.2.1. Quan điểm truyền thống về tuổi ấu thơ

I.2.2. Các lí thuyết về sự phát triển tâm lí trẻ em

I.3. Những quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lí trẻ em

I.4 Các nhân tố chi phối sự phát triển tâm lí trẻ em

I.5. Phân chia các giai đoạn tâm lí

Bài tập: Đưa ra nhận xét, bình luận về lí thuyết về sự phát triển tâm lí trẻ em đã được giới thiệu

Chương II. Sự phát triển của trẻ giai đoạn từ 0 - 6 tuổi

19 tiết (8 lí thuyết + 2 bài tập + 1 thảo luận + 8 thực hành)

II.1.     Sự phát triển trong bào thai 

II.1.1. Các giai đoạn phát triển bào thai

II.1.2. Những yếu tố ánh hưởng

II.1.3. Phát hiện bất thường thai nhi

II.2. Sự phát triển của trẻ trong hai năm đầu đời 

II.2.1.    Sự phát triển thể chất và vận động

II.2.2.     Sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ

II.2.3.     Sự phát triển tâm lí  xã hội 

II.2.4. Nhận biết  trẻ có nhu cầu đặc biệt giai đoạn  hai năm đầu đời

II.3.     Sự phát triển của trẻ từ 2 đến 6 tuổi 

II.3.1.    Sự phát triển thể chất và vận động

II.3.2.     Sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ

II.3.3.     Sự phát triển tâm lí  xã hội 

II.4. Nhận biết trẻ có nhu cầu  đặc biệt giai đoạn 2- 6 tuổi

Thực hành, thảo luận:

Xem băng VIDEO và thảo luận về sự phát triển của bào thai, sự phát triển của trẻ 2- 6 tuổi. 

Tìm hiểu trên thực tế đặc điểm   phát triển của trẻ giai đoạn phát triển (0 – 6 tuổi).

Phát hiện và nhận  xét đặc điểm phát triển của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Chương III. Sự phát triển của trẻ từ 6-12 tuổi

10 tiết (6  lý thuyết + 1 thảo luận+ 2 thực hành)

III.1. Sự phát triển của trẻ từ 6 đến 12 tuổi 

III.1.1. Sự phát triển về thể chất 

III.1.2. Sự phát triển về nhận thức và ngôn ngữ

III.1.3.    Sự phát triển về tâm lí – xã hội

III.2. Nhận biết trẻ có nhu cầu đặc biệt giai đoạn 6 tuổi – 12 tuổi  

Thực hành, thảo luận: 

Tìm hiểu trên thực tế đặc điểm phát triển của trẻ giai đoạn phát triển 6 – 12 tuổi.

Thảo luận trên lớp về một số trường hợp đặc biệt và hướng giải quyết.

Chương IV. Sự phát triển của trẻ từ 12-18 tuổi

                                            (5 tiết lí thuyết)

IV.1. Sự phát triển thể chất và vận động

IV.2. Sự phát triển nhận thức 

IV.3. Sự phát triển về tâm lí và xã hội

Chương V. Sự phát triển giai đoạn sau 18 tuổi 

                                         (4 tiết lí thuyết)

V.1. Sự phát triển  thể chất và vận động

V.2. Sự phát triển về tâm lí và xã hội

V.3. Các vấn đề khác có liên quan: lập gia đình, nghề nghiệp, về hưu...