ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 34


GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT

(Inclusive Education for Children with Disabilities)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 332

1.2. Số tín chỉ :        03

1.3. Phân bổ thời gian:

            - Lên lớp:                      40 tiết

+ Lý thuyết:       30 tiết

+ Bài tập:            5 tiết

+ Thảo luận:       5 tiết

            - Thực hành:                  5 tiết (5 tiết thực hành tại cơ sở)

            - Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học, PSYC 102

1.5. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được:

Kiến thức: Có kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: những vấn đề chung về GDHN; Thực hiện giáo dục hòa nhập trong trường học; Thiết kế và tổ chức các hoạt động trong lớp học hòa nhập.

- Kỹ năng: Bước đầu có kỹ năng sử dụng một số công cụ để đánh giá và lập kế hoạch thực hiện giáo dục hòa nhập, thiết kế các hoạt động trong lớp học hòa nhập.

- Thái độ: Có thái độ tích cực, đúng đắn với việc thực hiện giáo dục hòa nhập, có ý thức tìm hiểu và rèn luyện các kỹ năng có liên quan đến giáo dục hòa nhập

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm những nội dung: khái niệm, bản chất và tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, các quan điểm trong giáo dục hòa nhập, những yêu cầu cơ bản khi thực hiện giáo dục hòa nhập, tình hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trên thế giới và ở Việt Nam, quy trình thực hiện giáo dục hòa nhập cấp nhà trường và việc thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học hiệu quả trong lớp học hòa nhập.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

          - Dự lớp theo quy chế: nghe giảng, thảo luận về các vấn đề mang tính lý luận, các biện pháp tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

           - Làm bài tập: giải quyết nhiệm vụ được phân công qua các bài tập lớn, trình bày báo cáo.

           - Thực hành: sinh viên thực hiện các bài tập thực hành tìm hiểu quy trình, các biện pháp tổ chức giáo dục hoà nhập tại các trường hoà nhập và sự phối hợp giữa các lực lượng trong giáo dục hòa nhập; tìm hiểu khả năng, nhu cầu của học sinh khuyết tật và việc thực hiện giáo dục hòa nhập của các giáo viên trong lớp hòa nhập.

1.8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

1. Friend, M. and Bursuck, W (1996), Including Students with Special Needs - A Practical Guide for Classroom Teachers, Boston: Allyn and Bacon.

2. Tony Booth – Mel Ainscow (2002), Hướng dẫn thực hiện Giáo dục hòa nhập. 

3. Bộ Giáo dục và  Đào tạo (2005), Giáo dụchòa nhập học sinh khuyết tật, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo :

4. Bộ Giáo và Đào tạo (2006), Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học, NXB Lao Động, Hà nội.

5. Nguyễn Xuân Hải (2009), Giáo dục học trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Lê Tiến Thành, Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải (2004), Quản lý Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Smith, E.C. T và cộng sự (1998), Teaching Students with Special Needs in Inclusive Settings, 2nd Edition, Boston: Allyn and Bacon.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Chuyên cần: 

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10.

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận:

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: Theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn:

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương I. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

13  tiết (10 lý thuyết + 1 bài tập + 1 thảo luận +1 thực hành)

I.1. Khái niệm và bản chất giáo dục hòa nhập

I.2. Tính tất yếu của giáo dục hòa nhập

1.3. Quan điểm trong giáo dục hòa nhập

I.4. Những yêu cầu cơ bản trong  thực hiện giáo dục hòa nhập

I.4.1. Xác định khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật

I.4.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

I.4.1. Điều chỉnh trong giáo dục hòa nhập

I.4.3 Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập

1.4.3. Sự phối hợp các lực lượng trong giáo dục hòa nhập

I.5. Tình hình giáo dục hòa nhập  trên thế giới và ở Việt Nam

Bài tập và thực hành: Xác định những điều chỉnh trong giáo dục hòa nhập

Chương II. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong trường học

16 tiết (11 lý thuyết + 2 bài tập + 2 thảo luận + 1 thực hành)

II.1. Các thành tố thực hiện giáo dục hòa nhập                    

II.1.1. Tạo lập văn hóa hòa nhập

II.1.2. Xây dựng chính sách hòa nhập

II.1.3. Triển khai thực hiện hòa nhập

II.2. Quy trình thực hiện giáo dục hòa nhập

II.2.1. Thành lập nhóm điều phối thực hiện giáo dục hòa nhập

II.2.2. Tìm hiểu nhà trường

II.2.3.Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hòa nhập

II.2.4. Thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường hòa nhập

II.2.5. Tổng kết quá trình thực hiện giáo dục hòa nhập

Bài tập và thực hành:

  1. Tìm hiểu quy trình thực hiện giáo dục hòa nhập ở trường hòa nhập.
  2. Sử dụng một số công cụ đánh giá để thu thập thông tin xây dựng kế hoạch phát triển trường hòa nhập.

Chương III. Thiết kế và tổ chức các hoạt động trong lớp học hòa nhập

16 tiết (9 lý thuyết + 2 bài tập + 2 thảo luận + 3thực hành)

III.1. Xây dựng môi trường trong lớp học hòa nhập trẻ khuyết tật

III.1.1. Môi trường học tập và yêu cầu môi trường học tập đối với trẻ khuyết tật

III.1.2. Cách thức xây dựng môi trường trong lớp học hòa nhập trẻ khuyết tật

III.2. Xây dựng và thực hiện kế  hoạch bài học ở lớp học hòa nhập

III.2.1. Xây dựng mục tiêu bài học

III.2.2. Lập kế hoạch bài học

III.2.2.1 Xác định các hoạt động dạy học

III.2.2.2 Lựa chọn và chuẩn bị đồ dùng dạy học

III.2.4. Thực hiện bài học

III.2.5. Đánh giá, rút kinh nghiệm

Bài tập và thực hành:

  1. Thiết kế kế hoạch bài học ở lớp học hòa nhập (mầm non và tiểu học)
  2. Dự giờ và trao đổi với giáo viên và cán bô quản lý giáo dục để tìm hiểu việc:
  3. Môi trường trong lớp học hòa nhập
  4. Thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch một bài học ở lớp học hòa nhập
  5. Những điều chỉnh  được thực hiện ở lớp học và trường học hòa nhập