ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 44


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRẺ KHIẾM THÍNH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

(Teaching Methods for Children with Hearing Impairment)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 444

1.2. Số tín chỉ: 04

1.3. Phân bố thời gian 

- Lên lớp:                        

60 tiết

  • Lý thuyết                    

30 tiết

  • Bài tập                        

5 tiết

  • Thảo luận                 

10 tiết

  • Thực hành 

15 tiết (Trên lớp:5 tiết, Cơ sở:10 tiết)

- Tự học, tự nghiên cứu:                 

120 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Đại cương giáo dục đặc biệt – SPEC 237

1.5. Mục tiêu của học phần: Học xong học phần, sinh viên cần đạt được:

  • Kiến  thức:  Có kiến thức cơ bản về đặc điểm chương trình giáo dục phổ thông; những thuận lợi và khó khăn của học sinh khiếm thính khi tham gia bậc học phổ thông; một số phương pháp, kỹ năng dạy học đặc thù cho học sinh khiếm thính ở trường phổ thông; nội dung và phương pháp giảng dạy các môn học cơ bản cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông; cách thức đánh giá học sinh khiếm thính trong trường phổ thông.

  • Kỹ năng: Tổ chức, dạy học cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông.

  • Thái độ: Tin tưởng vào tác động tích cực của giáo dục phổ thông đến sự phát triển của trẻ khiếm thính.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần bao gồm các nội dung: đặc điểm bậc học phổ thông và sự thích ứng của học sinh khiếm thính đối với bậc học phổ thông; nội dung, phương pháp dạy học cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông; kỹ năng dạy học cho học sinh khiếm thính; đánh giá học sinh khiếm thính trong trường phổ thông. 

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

  • Dự lớp theo quy chế.

  • Làm các bài tập.

  • Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.

1.8. Tài liệu học tập

- Sách và giáo trình chính:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính bậc tiểu học, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2005), Đại cương giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính, NXB ĐHSP, Hà Nội.

- Tài liệu tham khảo :

3. Daniel Ling (1989), Foundation of Spoken Language for Hearng Impaired children, America.

4.Viện Khoa học Giáo dục (1995), Giáo dục trẻ khuyết tật thính giác, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần:  

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10. 

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: bài tập lớn, tiểu luận hoặc kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: Theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn: 

- Hình thức: Tự luận hoặc vấn đáp.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm:  10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết của học phần:

Chương I: Bậc học phổ thông và sự thích ứng của học sinh khiếm thính đối với bậc học phổ thông

11 tiết (8 lí thuyết + 1 bài tập + 2 thảo luận + 0 thực hành)

I.1. Đặc điểm của bậc học phổ thông hiện nay

    I.1.1. Đặc điểm mục tiêu, nội dung, chương trình của các loại hình trường phổ thông.

    I.1.2. Đặc điểm hoạt động học tập và giao tiếp ở các loại hình trường phổ thông

I.2. Sự thích ứng của học sinh khiếm thính đối với bậc học phổ thông

    I.2.1. Những thuận lợi của học sinh khiếm thính khi tham gia bậc học phổ thông

    I.2.2. Những khó khăn và thách thức của học sinh khiếm thính khi tham gia bậc học phổ thông 

Câu hỏi bài tập và thảo luận chương:     

- Phân tích chương trình dạy học cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông hiện nay.

- Xác định các yếu tố tác động đến học sinh khiếm thính trong môi trường cụ thể

Chương II:  Phương pháp dạy học cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông

38 tiết (16 lí thuyết + 3 bài tập + 6 thảo luận + 13 thực hành)

II.1. Một số lưu ý về phương pháp và kỹ năng dạy học cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông

II.1.1. Một số lưu ý về phương pháp dạy học cho học sinh khiếm thính

II.1.2. Một số lưu ý về kỹ năng dạy học cho học sinh khiếm thính

II.2. Phương pháp dạy học các bộ môn cơ bản cho học sinh khiếm thính trong trường phổ thông

    II.2.1. Dạy học môn Văn - Tiếng Việt

    II.2.2. Dạy học môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên

    II.2.3. Dạy học các môn Khoa học xã hội

    II..2.4. Dạy học các môn có tính chất nghệ thuật và thể thao

    II.2.5. Dạy học các môn có tính chất kỹ thuật và dạy nghề

Bài tập và thực hành chương:     

- Dự giờ tiết dạy hòa nhập và chuyên biệt cho học sinh khiếm thính - nhận xét góp ý - rút ra kết luận sư phạm

- Soạn giáo án dạy các bộ môn cho học sinh khiếm thính trong trường hòa nhập và chuyên biệt

- Thực hành giảng và rút kinh nghiệm

Chương III: Đánh giá học sinh khiếm thính trong trường phổ thông 

11 tiết (6 lí thuyết + 1 bài tập + 2 thảo luận + 2 thực hành)

III.1. Quan điểm đánh giá học sinh khiếm thính trong trường phổ thông hòa nhập

III.1.1. Quan điểm đánh giá tổng thể

III.1.2. Quan điểm đánh giá tích cực và phát triển

III.1.3. Quan điểm đánh giá theo mục tiêu và kế hoạch giáo dục

III.2. Đánh giá học sinh khiếm thính theo chương trình phổ thông hòa nhập 

    III.2.1. Mục tiêu đánh giá

    III.2.2. Nội dung đánh giá

    III.2.3. Phương pháp và hình thức đánh giá

Bài tập và thực hành chương:     

- Tìm hiểu các phương pháp và hình thức đánh giá hiện nay, rút ra nhận xét và kết luận

- Đánh giá kết quả học tập trong một môn học cụ thể cho một trường hợp học sinh khiếm thính cụ thể.