ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 46


THỊ GIÁC VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ GIÁC CHỨC NĂNG

(Vision and Assesment of Functional Vision)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 349

1.2. Số tín chỉ:     03

1.3. Phân bổ thời gian:

  • Lên lớp:                         36 tiết 

+ Lý thuyết:           20 tiết

+  Bài tập:               7 tiết

+  Thảo luận:          9 tiết

- Thực hành, thí nghiệm:    9 tiết (4 tiết trên lớp + 5 tiết tại cơ sở)

- Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Đại cương giáo dục đặc biệt – SPEC 237

1.5. Mục tiêu học phần: Học xong học phần, sinh viên cần đạt được:

- Kiến thức: Biết được cấu tạo và hoạt động của mắt; khái niệm thị giác chức năng và các bước trong đánh giá thị giác chức năng. 

- Kĩ năng: Xác định các bộ phận giải phẫu mắt và những ảnh hưởng khi rối loạn thần kinh thị giác và khiếm khuyết vỏ não thị giác; Sử dụng bộ công cụ đánh giá trong đánh giá thị giác chức năng.

- Thái độ: Đánh giá đúng khả năng thị giác chức năng của trẻ khiếm thị và khả năng của bản thân trong đánh giá các chức năng thị giác của trẻ.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

    Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về cấu trúc, chức năng và các quá trình sinh lý của mắt, dây thần kinh thị giác và các vùng não thị giác. Đồng thời cung cấp những kiến thức về các tật, các bệnh gây khiếm thị và các hội chứng liên quan đến tật khiếm thị cũng như các cách đánh giá thị giác chức năng của trẻ trong giáo dục.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

  • Dự lớp: đủ số tiết lý thuyết cũng như thực hành theo qui chế. 

  • Thực hành: thực hành tại phòng thí nghiệm, các cơ sở y tế và trường chuyên biệt 

  • Làm bài thi kiểm tra điều kiện cũng như thi hết học phần.

1.8. Tài liệu học tập

-  Giáo trình chính

1. Jill Keefer, Đánh giá thị giác chức năng, Tài liệu dịch Khoa GDĐB - ĐHSP Hà Nội.

-  Danh mục tài liệu tham khảo

2. Geert W. Van Delden (2001), Hệ thống thị giác, tri giác và giáo viên đánh giá chức năng thị giác, Tài liệu dịch. Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Bishop, Virginia E. (1996), Teaching the Visually Impaired Child, Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher.

4. Holbrook. M.Cay(ed.)(1995), Children with Visual Impairments, A Parents’ Guide,  Bethesda Woodbine House, Inc. 

5. Mason., H. and S McCall  (Editors) (2001), Visual Impairment, Access to Education for Children and Young People,  London, David Fulton Publishers. 

6. Moore, J.Elton, William H. Graves, and Jeanne Boland Patterson (Editors) (1997), Foundation of Rehabilitation Counseling with Persons Who are Blind of Visually Impaired, New York AFB Press, American Foundation for the Blind.

7. Corn, A.L. (1989), Instruction in the use of Vision for Children and Adults with Low Vision: A proposed Program Model, In, Spring.

8.  Keefe., Jill (1999), Assessment of Low Vision in developing Countries, Book 2. Assessment of functional Vision, Geneva, World Health Organization. 

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần: 

    - Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

        - Thái độ học tập trên lớp và chuẩn bị bài về nhà.

        - Điểm 10 hoặc 0.

        - Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận:

    - Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

    - Thời gian kiểm tra đánh giá: giữa kỳ.

    - Điểm từ 0-10.

    - Tỷ trọng 30%.

Thi hết môn:

    - Hình thức: tự luận.

    - Thời gian tổ chức thi hết môn.

    - Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10, điểm kiểm tra bộ phận từ 3 điểm trở lên.

- Điểm từ 0-10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10.

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Chương I. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống thị giác 

14 tiết (8 lí thuyết + 3 bài tập + 2 thảo luận + 1 thực hành)

I.1. Cấu tạo mắt 

I.2. Thần kinh thị giác và dẫn truyền thị giác 

I.3. Vỏ não thị giác

Bài tập và thực hành: 

Xác định các bộ phận giải phẫu mắt. 

Xác định những ảnh hưởng khi rối loạn thần kinh thị giác và khiếm khuyết vỏ não thị giác.

Chương II. Thị giác chức năng 

15 tiết (7 lí thuyết + 2 bài tập + 3 thảo luận + 3 thực hành)

II.1. Khái niệm

II.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị giác chức năng

II.3. Tri giác thị giác và những vấn đề trong tri giác thị giác

Bài tập: Tìm hiểu những vấn đề trong tri giác thị giác/rối loạn thì giác thường gặp ở HSKT ở các trường học

Thực hành: Quan sát, tìm hiểu các rối loạn thị giác và tri giác thị giác.

Chương III. Đánh giá thị giác chức năng trẻ khiếm thị 

16 tiết (5 lí thuyết + 2 bài tập + 4 thảo luận + 5 thực hành)

III.1. Khái niệm

III.2. Quy trình đánh giá

III.3. Phương pháp đánh giá thị giác chức năng

III.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đánh giá

III.5. Kết quả đánh giá

Bài tập và thực hành: 

     Đánh giá một số trường hợp trẻ khiếm thị.

Sử dụng thang đánh giá thị giác chức năng của Jill Keefer .