ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 63


ĐÁNH GIÁ TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

(Assessment for Children with Autistic Spectrum Disorders)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 462

1.2. Số tín chỉ:     04

1.3. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:                      45 tiết    

+ Lý thuyết:        30 tiết

+  Bài tập:          10 tiết

+  Thảo luận:        5 tiết 

- Thực hành, thí nghiệm: 15 tiết  (5 tiết trên lớp + 10 tiết tại cơ sở)

- Tự học, tự nghiên cứu:  120 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Đại cương giáo dục đặc biệt – SPEC 237

1.5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên cần nắm được:

-  Kiến  thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về đánh giá trẻ RLPTK; đặc biệt là khái niệm, qui trình, công cụ và những lưu ý trong quá trình đánh giá trẻ RLPTK ở tất cả các khâu như sàng lọc, chẩn đoán, đánh giá lập kế hoạch can thiệp, đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK. 

-  Kỹ năng: Có kĩ năng lập kế hoạch, đánh giá, viết và trình bày báo cáo đánh giá trẻ RLPTK.

- Thái độ: Có tinh thần khách quan và khoa học trong quá trình đánh giá, hợp tác tốt với các thành viên tham gia đánh giá, chuyên nghiệp trong cách phân tích – sử dụng và lưu giữ kết quả đánh giá.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm các nội dung cơ bản: Tổng quan về đánh giá trẻ RLPTK như sàng lọc, chẩn đoán, đánh giá lập kế hoạch can thiệp, đánh giá kết quả giáo dục cho trẻ RLPTK. Học phần cũng giúp người học biết lựa chọn, sử dụng các công cụ đánh giá khác nhau phù hợp với từng đối tượng trẻ RLPTK và mục đích đánh giá.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên 

  • Dự lớp: theo số giờ qui định

  • Thực hành: tham gia 100% và làm 01 bài thu hoạch

  • Bài tập: làm 05 bài tập 

  • Thi cuối kỳ: Thi vấn đáp 

1.8. Tài liệu học tập 

1. Trung tâm nghiên cứu giáo dục và chăm sóc trẻ em (2011), Hỗ trợ kiến thức về chẩn đoán, đánh giá trẻ có hội chứng Tự kỉ, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Vũ Thị Bích Hạnh (2004),  Tự kỉ – Phát hiện sớm và can thiệp sớm, Nhà xuất bản Y học.

3. Trần Bá Hoành (1995), Đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục .

4. Trần Trọng Thuỷ (1990), Khoa học chẩn đoán tâm lí,  NXB Giáo dục.

5. American Psychiatric Association (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSMIV, Washington DC: AA.

6. Bryna Siegel (2003), Helping Children with Autism learn, Oxford university press.

7. Carolyn Compton (1984), A guide to 75 Test for Special Education, David S.Lake Publishers.

8. Gary Mesibov, Marie Howley (2003). Accessing the Curriculum for Pupil with Autistic Spectum Disorder, David Fulton Publishers.

9. Hull Learning Services (2004), Supporting Children with Autistic Spectrum Disorder, David Fulton Publishers.

10. Lorna Wing (1996), The Autistic Spectrum – A Guide for Parents and Professionals, Constable Publishers.

11. Val Cumine, Julia Leach , Gill Stevenson (2000),  Autism in the Early Years, David Fulton Publishers.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

Chuyên cần:  

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà

- Điểm: 0 hoặc 10 

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: bài tập và bài thu hoặch thực hành

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: Theo quy chế

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết môn: 

- Hình thức: vấn đáp

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

1.10. Thang điểm: 10.

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Chương I. Những vấn đề chung về đánh giá trẻ Rối loạn phổ tự kỉ

8 tiết (6 lý thuyết +1  bài tập + 1 thảo luận)

I.1. Khái niệm đánh giá trẻ RLPTK

    I.1.1. Khái niệm đánh giá

    I.1.2. Khái niệm đánh giá trẻ RLPTK

I.2. Vai trò của đánh giá trẻ RLPTK

I.2.1. Đối với trẻ RLPTK

I.2.2. Đối với quản lí chất lượng dịch vụ giáo dục và trị liệu trẻ RLPTK

I.2.3. Đối với chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ RLPTK

I.3. Phương pháp đánh giá trẻ RLPTK

I.3.1. Trắc nghiệm

I.3.2. Quan sát

I.3.3. Phỏng vấn

I.3.4. Nghiên cứu hồ sơ

I.3.5. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động

I.4. Những điều kiện cơ bản để tổ chức hoạt động đánh giá trẻ RLPTK

I.4.1. Về thời gian

I.4.2. Về nhân lực

I.4.3. Về bối cảnh

I.4.4. Về công cụ

I.5. Mối quan hệ giữa đánh giá và can thiệp cho trẻ RLPTK

    I.5.1. Quy trình thể hiện sự nhất quát giữa đánh giá và can thiệp cho trẻ RLPTK

    I.5.2. Biện pháp đảm bảo mối quan hệ giữa đánh giá và can thiệp cho trẻ RLPTK

I.6. Những kĩ năng và đạo đức cơ bản của người đánh giá trẻ RLPTK 

I.6.1. Những khó khăn thường gặp trong đánh giá trẻ RLPTK

I.6.2. Kĩ năng cơ bản của người đánh giá trẻ RLPTK

I.6.3. Đạo đức cơ bản của người đánh giá trẻ RLPTK

Bài tập: Nghiên cứu một số bản kết quả đánh giá và KHGDCN để tìm hiểu mối quan hệ giữa đánh giá và can thiệp cho trẻ RLPTK.

Thảo luận: Vai trò của đánh giá trẻ RLPTK hiện nay.

Chương II. Sàng lọc trẻ Rối loạn phổ tự kỉ

12 tiết (6 tiết lý thuyết +2 tiết bài tập + 1 tiết thảo luận + 3 tiết thực hành)

II.1. Những vấn đề chung về sàng lọc trẻ RLPTK

I.1.1. Khái niệm

I.1.2. Ý nghĩa

I.1.3. Cấp độ sàng lọc

II.2. Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ RLPTK

II.2.1. Giai đoạn 0 - 6 tháng

II.2.2. Giai đoạn 6 – 12 tháng

II.2.3. Giai đoạn 12 – 24 tháng

II.3. Quy trình sàng lọc trẻ RLPTK

    II.3.1. Quy trình sàng lọc RLPTK

    II.3.2. Tư vấn, định hướng sau sàng lọc

II.4. Công cụ sàng lọc trẻ RLPTK

II.4.1.Denver – II
II.4.2. ASQ

II.4.3. M CHAt - 23

Bài tập: Tập sử dụng công cụ sàng lọc (Denver II, ASQ và M CHAT)

Thảo luận: Những khó khăn đối với quá trình sàng lọc RLPTK

Thực hành: Sử dụng công cụ sàng lọc trẻ RLPTK (Denver II, ASQ, M CHAT 23), viết báo cáo và trình bày.

Chương III. Chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỉ

15 tiết (6 tiết lý thuyết +3 tiết bài tập + 1 tiết thảo luận + 5 tiết thực hành)

III.1. Những vấn đề chung về chẩn đoán trẻ RLPTK

III.1.1. Khái niệm

III.1.2. Ý nghĩa

III.1.3. Các dạng chẩn đoán

III.1.4. Những lưu ý trong chẩn đoán RLPTK

III.2. Tiêu chí chẩn đoán trẻ có RLPTK

    III.2.1. Lịch sử phát triển tiêu chí chẩn đoán tự kỉ từ DSM I đến DSM – V

 III.2.2. Tiêu chỉ chẩn đoán tự kỉ theo DSM - V

III.3. Quy trình chẩn đoán trẻ RLPTK

    III.3.1. Quy trình chẩn đoán RLPTK
    III.3.2. Tư vấn, định hướng sau chẩn đoán

III.4. Công cụ chẩn đoán trẻ có RLPTK

    III.4.1. CARS

    III.4.2. Gilliam 3

Bài tập: Tập sử dụng công cụ chẩn đoán (CARS, Gilliam 3)

Thảo luận: Những khó khăn đối với quá trình chẩn đoán RLPTK

Thực hành: Sử dụng công cụ chẩn đoán trẻ RLPTK (CARS, Gilliam 3), viết báo cáo và trình bày 

Chương IV. Đánh giá để lập kế hoạch can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

18 tiết (9 tiết lý thuyết +3 tiết bài tập + 1 tiết thảo luận + 5 tiết thực hành)

IV.1. Những vấn đề chung về đánh giá lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK

    IV.1.1. Khái niệm

    IV.1.2. Ý nghĩa

    IV.1.3. Các dạng đánh giá

    IV.1.4. Nội dung đánh giá

IV.2. Quy trình đánh giá lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK

    IV.2.1. Quy trình đánh giá lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK
    IV.2.2. Tư vấn, định hướng sau đánh giá lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK

IV.3.  Công cụ đánh giá lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK

    IV.3.1. PEP – R

    IV.3.2. ABS – S:2

    IV.3.3. WISC – IV

    IV.3.4. Một số checklist khác

Bài tập: Tập sử dụng công cụ đánh giá (PEP – R, ABS – S:2, WISC - IV)

Thảo luận: Những khó khăn đối với quá trình chẩn đoán RLPTK

Thực hành: 

Sử dụng công cụ đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK (PEP – R, ABS - S:2, WISC – IV, một số checklist đánh giá kĩ năng giao tiếp/chơi/vận động và cảm giác...), viết báo cáo và trình bày.

Chương V. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

7 tiết (3 tiết lý thuyết +1 tiết bài tập 1 tiết thảo luận + 2 tiết thực hành)

V.1. Những vấn đề chung về đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK

V.1.1. Khái niệm

V.1.2. Ý nghĩa

V.1.3. Những lưu ý về đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK

V.2. Các dạng đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK

    V.2.1. Đánh giá tiến bộ

    V.2.2. Đánh giá cuối kỳ

    V.2.3. Đánh giá chuyên tiếp

Bài tập: Xây dựng biểu mẫu đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK

Thảo luận: Những khó khăn đối với quá trình đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK

Thực hành: Sử dụng biểu mẫu để đánh giá kết quả giáo dục trẻ RLPTK cụ thể