ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 71


TÂM BỆNH TRẺ EM

(Child Psychopathology)

 

1.1. Mã học phần: SPEC 240

1.2. Số tín chỉ:   02

1.3. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:                        

30 tiết

  • Lý thuyết:                     

17  tiết

  • Bài tập:                           

2 tiết

  • Thảo luận:                     

3 tiết

  • Thực hành:

8 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu:                          

60 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Không

1.5 .Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên cần đạt được:

- Kiến thức: Nắm được một số kiến thức cơ bản về tâm bệnh trẻ em.

- Kĩ năng: Phát hiện được tình trạng rối nhiễu tâm lý ở trẻ, đưa ra những tư vấn cần thiết cho cha mẹ trẻ.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm những nội dung về các rối loạn phát triển tâm lý của trẻ em về trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm, hành vi; làm rõ những biểu hiện, một số nguyên nhân và cách xử trí các rối loạn tâm lý đó.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên:

-Dự lớp theo quy chế.

-Làm bài tập.

-Tham gia thực hành.

1.8. Tài liệu học tập

1.  Debray- Ritzen (1991), Tâm bệnh học trẻ em, NXB Y học- Trung tâm N-T, Hà Nội.

2.  A.I. Zakharov (1987), Liệu pháp tâm lý loạn thần kinh chức năng ở trẻ em và thiếu niên, Nxb Mir Mat, NXB Y học, Hà Nội.

3.  Paul Aimard (1995), Tâm bệnh lý trẻ em, NXB Thế giới - Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, Hà Nội.

4. Phạm Văn Đoàn (1993), Trẻ chậm khôn, NXB Giáo dục - Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, Hà Nội.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần:  

      - Hình thức: tham gia lớp học, chuẩn bị bài.

      - Điểm: 0 hoặc 10. Sinh viên bị điểm 0 khi tham gia dưới 80% thời lượng học trên lớp; sinh viên được 10 điểm chuyên cần khi tham gia từ 80% thời lượng học trên lớp trở lên.

      - Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ  phận: 

      - Hình thức: Làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ  7 của thời khóa biểu môn học.

      - Điểm: từ 0 đến 10.

      - Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn:

      - Hình thức: Tự luận; thời gian 90 phút; theo lịch thi của trường và khoa.

      - Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và  Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở  lên.

      - Điểm: từ 0 đến 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân.

      - Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Chương I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

4 tiết (4 tiết lý thuyết)

I.1. Thế nào là tâm bệnh học trẻ em

I.2. Thế nào là trẻ bình thường và bệnh lý

I.3. Phân loại bệnh trong tâm bệnh học trẻ em

I.4. Những lý thuyết cơ bản của tâm bệnh học trẻ em

Chương II. NHỮNG RỐI LOẠN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM

9 tiết (7 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập + 1 tiết thảo luận)

II.1. Những rối loạn triệu chứng và chức năng

II.1.1. Rối loạn tâm vận động

II.1.2. Rối loạn ngôn ngữ

II.1.3. Rối loạn nhận thức

II.1.4. Rối loạn cơ thắt

II.1.5. Rối loạn tiêu hóa

II.1.6. Rối loạn hô hấp

II.2. Các hội chứng lớn

II.2.1. Chậm khôn

II.2.2. Trầm cảm của trẻ em

II.2.3. Những biểu hiện nhiễu tâm

II.2.4. Tự kỷ 

Chương III. NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA MÔI TRƯỜNG SỐNG

3 tiết (2 tiết lý thuyết + 1 tiết thảo luận)

III.1. Stress và chấn thương

III.2. Những nguy cơ từ gia đình

III.3. Những nguy cơ từ nhà trường

Chương IV. CHỮA TRỊ RỐI NHIỄU TÂM LÝ TRẺ  EM  

6 tiết (4 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập + 1 tiết thảo luận)

IV.1. Xây dựng kế hoạch chữa trị

IV.2. Các cách chữa trị

Thực hành (8 tiết) 

Thăm khoa Tâm bệnh tại bệnh viện hoặc Trung tâm y tế 

Tham quan và thu hoạch