ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 72


CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 

(Social Works for Children with Special Needs)

 

1. 1.Mã học phần: SPEC 340

1.2. Số tín chỉ:    02 

1.3. Phân bổ thời gian

    - Lên lớp:                                30 tiết

+ Lý thuyết:                  20 tiết

+  Bài tập:                     2 tiết

+  Thảo luận:                4 tiết

+Thực hành:                 4 tiết ( 4 tiết tại cơ sở)

- Tự học, tự nghiên cứu:           60 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết: Không 

1.5. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên  cần đạt được:

- Kiến thức: Hiểu các khái niệm cơ bản về Công tác xã hội, nắm được các nguyên tắc, tiến trình và các lĩnh vực của công tác xã hội. Sinh viên cũng nắm được một số vấn đề cơ bản về trẻ em như các giai đoạn phát triển và những vấn đề của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Kỹ năng: Có kỹ năng của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với trẻ em và đặc biệt là với nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Thái độ: Đánh giá được ý nghĩa của việc học bộ môn, có ý thức vận dụng vào học tập hiện nay và công tác sau này.

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 Học phần gồm các nội dung cơ bản về: trẻ em có nhu cầu đặc biệt; các chính sách, văn bản pháp luật của Việt Nam và quốc tế đề cập đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, các kỹ năng cần thiết của nhân viên Công tác xã hội cũng như các dich vụ hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên 

  • Dự  lớp:  Sinh viên phải đi đủ các giờ học lý thuyết theo quy định. Chuẩn bị trước các bài đọc theo yêu cầu của giáo viên.

  • Thực hành và thảo luận: Tham gia đầy đủ các buổi xêmina thảo luận nhóm và thực hành.  Chuẩn bị trước các tài liệu tham khảo hoặc câu hỏi cho các buổi xêmina, thảo luận. 

1.8. Tài liệu học tập 

 1.  Marian Brandon & Gillian Schofield (2001), Công tác xã hội xã hội với trẻ em, Người dịch: Nguyễn Thị Nhẫn, ĐH Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh.

2. Phạm Thị Mai Hương (chủ biên) (2007), Cách ứng phó với trẻ vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

3. Việt Dũng (2006), Tâm lý bất thường của thiếu niên – Những điều bạn cần biết, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.

4. Nguyễn Tiệp (chủ biên) (2000), Công tác xã hội với trẻ em làm trái pháp luật,NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội

5.  Nguyễn Thị Oanh (1998), Công tác xã hội đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6.  Matthew Colton, Robert Sanders & Margaret Williams (2004), An Introduction to working with children.

7.  Mia Kellmer Pringle, The Needs of Children, Hutchinson of London.

8. Kedar Nath Dewivedi(Editor) (2004), Group Work with Children and Adolescents, Jessia Kingsley Publishers.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần:  

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10. 

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn: 

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Chương I. Những vấn đề về Công tác xã hội và công tác xã hội với trẻ em

6 tiết (5 lí thuyết + 1 thảo luận)

I.1. Một số vấn đề cơ bản về công tác xã hội

I.1.1 Khái niệm chung về công tác xã hội

I.1.2. Các quan điểm và nguyên tắc cơ bản của Công tác xã hội

I.1.3.Vấn đề đạo đức trong công tác xã hội

I.2. Một số vấn đề cơ bản về công tác xã hội với trẻ em

I.2.1. Khái niệm trẻ em & trẻ em có nhu cầu đặc biệt

I.2.2. Các văn bản pháp luật liên quan đến việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em và trẻ em có nhu cầu  đặc biệt 

Câu hỏi thảo luận:

Công tác xã hội là gì? Nguyên tắc cơ bản của CTXH

Nhà nước ta quan tâm như thế nào đến việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có nhu cầu đặc biệt?

Chương II. Những vấn đề khó khăn và nhu cầu của trẻ em có nhu cầu đặc biệt

7 tiết (5 lí thuyết + 2 thảo luận)

II.1. Đặc điểm tâm lý trẻ em

II.1.1. Giai đoạn 0-6 tuổi 

II.1.2. Giai đoạn 6 – 12 tuổi

II.1.3. Giai đoạn 12 – 16 tuổi

II.2. Những khó khăn và nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt 

II.2.1.Những khó khăn của trẻ

II.2.2. Nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt

Câu hỏi thảo luận: Phân tích những khó khăn và nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt?

Chương III. Tiến trình công tác xã hội với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

6 tiết (3 lí thuyết + 1 bài tập + 2 thực hành)

III.1. Xác định vấn đề

III.2. Phân tích vấn đề

III.3. Lập kế hoạch giải quyết vấn đề

III.4. Thực hiện kế hoạch

III.5. Lượng giá

Câu hỏi thảo luận: Trình bày tiến trình công tác xã hội với trẻ có nhu cầu đặc biệt?

Chương IV. Các kỹ năng và phương pháp công tác xã hội cơ bản khi làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

11 tiết (7 lí thuyết + 1 bài tập + 1 thảo luận  + 2 thực hành)

IV.1. Các kỹ năng cơ bản của người làm công tác xã hội

IV.1.1. Kỹ năng quan sát

IV.1.2. Kỹ năng đặt câu hỏi

IV.1.3. Kỹ năng ghi chép

IV.1.4. Kỹ năng lắng nghe

IV.1.5. Kỹ năng thấu cảm

IV.1.6. Kỹ năng phản hồi

IV.2. Phương pháp Công tác xã hội khi làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

IV.2.1. Làm việc cá nhân với trẻ 

IV.2.2. Làm việc nhóm với trẻ 

IV.2.3. Làm việc với gia đình trẻ 

Câu hỏi thảo luận:    

Nêu và phân tích một kỹ năng cơ bản mà bạn cho là quan trọng nhất của người làm công tác xã hội?

Chọn một phương pháp Công tác xã hội bạn cho là hiệu quả nhất với một trẻ có nhu cầu đặc biệt và phân tích?