ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 74


ÂM NHẠC CƠ BẢN

(Basic Music)

 

1.1. Mã học phần: MUSI 236

1.2. Số tín chỉ:   02

1.3. Phân bổ thời gian

    - Lên lớp:                       30 tiết  

+ Lý thuyết :          20 tiết

+ Bài tập :              10 tiết

+ Thảo luận:            0 tiết

    - Thực hành:                      0 tiết

    - Tự học, tự nghiên cứu : 60 tiết

1.4. Điều kiện tiên quyết:  Không

1.5. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Nắm được một số kiến thức cơ bản về âm nhạc (ký hiệu thông dụng trong bài hát, ), tạo cơ sở cho sinh viên tiếp cận được các bài hát, bản nhạc sử dụng trong chương trình giáo dục mầm non và hoạt động ngoại khóa.

- Kĩ năng:  Xướng âm bản nhạc đơn giản từ 0 – 1 dấu hóa và ghép lời bài . Chú trọng giúp sinh viên hát đúng, diễn cảm các bài hát phù hợp với chương trình giáo dục mầm non

1.6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần gồm các nội dung cơ bản: kỹ năng đọc ghi chép nhạc: khuông - khóa - nốt - dấu nghỉ, điệu thức - giọng, nhịp - phách, dấu nối, dấu tăng giá trị độ dài, đảo phách - nghịch phách, âm tô điểm, chùm nốt, nhịp kép, dấu nhắc lại, nhịp độ sắc thái, dấu hóa, quãng, gam; thường thức âm nhạc: chỉ huy  đồng ca hợp xướng, dân ca Việt Nam, giới thiệu sơ lược các loại nhạc cụ cổ truyền và nhạc cụ nước ngoài, hình thức và thể loại âm nhạc, âm nhạc thiếu nhi, một số danh nhân âm nhạc thế giới. 

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

    - Dự lớp theo qui chế: ít nhất 80% số tiết lý thuyết.

    - Bài tập: Thực hiện đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

1.8. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

1. Phạm Thị Hòa (2008), Giáo dục âm nhạc Tập I, NXB ĐHSP, Hà Nội.

- Danh mục tài liệu tham khảo

2. Hoàng Văn Yến ( biên soạn ) (2006), Trẻ mầm non ca hát, Vụ Giáo dục mầm non, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

3.  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2009), Tuyển chọn Trò chơi, Bài hát, Câu đố, Thơ truyện dành cho Nhà trẻ và các lớp mẫu giáo 3-4; 4-5; 5-6 tuổi, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4.  Quang Hiển ( biên soạn) (1997), Cô đàn cháu hát, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

5. Vụ Giáo dục Mầm Non, Hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em  www. mamnon.com

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Chuyên cần:  

- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi.

- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà.

- Điểm: 0 hoặc 10. 

- Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: bài tập lớn và bài kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kì: theo quy chế.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%.

Thi hết môn: 

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian tổ chức thi hết môn: Theo quy chế.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỷ trọng: 60%.

1.10. Thang điểm: 10

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.11. Nội dung chi tiết học phần

Lý thuyết: 20 tiết 

Chương I: Ký hiệu cao độ

Chương II: Trường độ

Chương III: Quãng

Chương IV: Điệu thức -  Gam – Giọng

Chương V: Khái lược về hình thức và thể loại âm nhạc

Bài tập: 10 tiết 

Bài 1: Luyện đọc gam Đô trưởng, bài đọc kết hợp với độ dài nốt tròn, trắng, đen, loại nhịp 2/4.

Bài 2: Ôn bài 1, đọc thêm nốt móc đơn, dấu lặng, ghép lời bài hát

Bài 3: Nốt chấm dôi, nhịp 3/4

Bài 4: Dấu lặng đơn, xướng âm và ghép lời 

Bài 5: Luyện đọc gam La thứ, bài tập thực hành đọc nhạc nhịp 4/4

Bài 6: Nhịp 3/8 và 6/8, xướng âm và ghép lời.

Bài 7: Luyện gam son trưởng, bài tập thực hành đọc nhạc.

Bài 8: Luyện gam Mi thứ, xướng âm và ghép lời

Bài 9: Luyện gam Pha trưởng, xướng âm và ghép lời

Bài 10: Luyện gam Rê thứ, xướng âm và ghép lời.