Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa nhiệm kỳ 2015-2020


STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức danh trong  Hội đồng

1

 PGS.TS Nguyễn Xuân Hải

 Trưởng Khoa, Giảng viên chính

 Chủ tịch

2

 TS. Hoàng Thị Nho

 Phó trưởng Khoa, Giảng viên

 Thư ký

3

 Ths. Trần Thị Thiệp

 Phó trưởng Khoa, Giảng viên chính.

Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thính và Giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ

 Ủy viên

4

 TS. Đỗ Thị Thảo

 Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ

 Ủy viên

5

 TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

 Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật học tập

 Ủy viên

6

 Ths. Đinh Nguyễn Trang Thu

 Trưởng bộ môn Thực hành Giáo dục đặc biệt

 Ủy viên

7

 PGS.TS. Bùi Thị Lâm

 Giảng viên chính tổ bộ môn Giáo dục trẻ khiếm thính và trẻ khuyết tật ngôn ngữ

 Ủy viên

8

 TS. Trần Thị Minh Thành

 Giảng viên tổ bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ

 Ủy viên

9

 TS. Nguyễn Nữ Tâm An

 Giảng viên tổ bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ

 Ủy viên