THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2010-2017


STT

Tên hoạt động hợp tác KH&CN

Đơn vị/cá nhân thuộc Trường ĐHSP Hà Nội

Đơn vị/cá nhân là đối tác

Thời gian diễn ra hoạt động hợp tác

Tên sản phẩm hợp tác KH&CN

1

Tổ chức các khóa bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt - Special Education Inititative

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

Tổ chức Glocal Ventues, INC

2005-2019

Hàng năm tổ chức khoa học mùa hè cho khoảng 200 giảng viên, sinh viên và học viên khoa GDĐB trường ĐHSP Hà Nội; cán bộ nghiên cứu, giáo viên, phụ huynh học sinh có quan tâm

2

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHSPHN và Wakayama, Nhật Bản

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

Trường Wakayama, Nhật Bản

Bắt đầu từ tháng 3/2016

Tổ chức 2 hội thảo quốc  tế về giáo dục trẻ khuyết tật học tập, khuyết tật trí tuệ và tự kỉ

3

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHSPHN và trường ĐH Gunma, Nhật Bản

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

Trường Đại học Gunma, Nhật Bản

Bắt đầu từ tháng 2/2017

Trao đổi học thuật, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên; công bố các công trình nghiên cứu; phối hợp tổ chức các hội thảo;…

4

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSPHN và trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng

Bắt đầu từ tháng 12/2016

Nghiên cứu nhu cầu các liên đới về chăm sóc, can thiệp, trị liệu và giáo dục trẻ khuyết tật; đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt; tổ chức các hội thảo khoa học; tổ chức các khóa bồi dưỡng đội ngũ làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt

5

Tăng cường năng lực mạng lưới hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại Quảng Ngãi

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

Tổ chức CBM - Đức

1/2016-12/2020

Hỗ trợ chuyển đổi trường chuyên biệt thành trung tâm hỗ trợ của tỉnh; phối hợp với Đại học Phạm Văn Đồng mở khóa đào tạo; xây dựng các Phòng hỗ trợ Giáo dục hòa nhập tại nhà trường; xây dựng mạng lưới nhân viên hỗ trợ;...

6

Đào tạo mạng lưới Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật/Chương trình tăng cường năng lực cho giáo dục đại học

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

Erasmus + Programme, Châu Âu

10/2016-12/2019

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; tổ chức đào tạo thí điểm; mở mã ngành đào tạo Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; đào tạo giảng viên tại châu âu; trang bị thiết bị cho các khóa đào tạo tại Khoa;...

7

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thuộc Dự án Giáo dục cho trẻ em

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

UNICEF và Bộ GD&ĐT

1/2014-12/2016

Tổ chức 04 hội thảo quốc gia và quốc tế; thực hiện thí điểm mạng lưới hỗ trợ giáo viên tiểu học tại 20 trường tiểu học và 01 trung tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái; Xây dựng 07 tài liệu Giáo dục hòa nhập ở tiểu học; xây dựng 01 trang web cho các nhà trường; xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật;...

8

Tổ chức hội thảo quốc tế, nhánh về Cultural and Linguistic Considerations Across the Discipline, the 2015 ASHA Convention, Denver, CO, USA.

Phạm Thị Bền

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), USA.

Feb - Nov 2015

Thành viên ban tổ chức; chấm xét duyệt các bài báo cáo, poster cho hội thảo nhánh

9

Tổ chức hội thảo quốc tế, nhánh về Cultural and Linguistic Considerations Across the Discipline, the 2017 ASHA Convention, Los Angeles, CA, USA.

Phạm Thị Bền

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), USA.

Oct 2016 - Nov 2017

Thành viên ban tổ chức; chấm xét duyệt các bài báo cáo, poster cho hội thảo nhánh

10

Thực hiện đề tài nghiên cứu: Vietnamese children’s speech acquisition: Speech-language pathologists’ ability to assess non-native-speakers’ speech

Phạm Thị Bền (thành viên/co-investigator)

Charles Sturt University, Úc

2015- 2017

Bài báo khoa học về khả năng phiên âm lời nói tiếng Việt của chuyên viên âm ngữ trị liệu

11

Thực hiện đề tài nghiên cứu: Development of the Vietnamese Speech Assessment

Phạm Thị Bền (chủ nhiệm/primary investigator)

Trinh Foundation, Úc

2015-2017

Bộ trắc nghiệm Đánh giá lời nói tiếng Việt

12

Thực hiện đề tài nghiên cứu: Language-Literacy Growth in Vietnamese Children with and without Language Impairment

Phạm Thị Bền (thành viên nghiên cứu/ co-investigator)

San Diego State University, CA, USA

2016-2020

Báo cáo tổng kết nghiên cứu, báo cáo hội thảo quốc tế, bài báo khoa học, trắc nghiệm đánh giá ngôn ngữ trẻ em nói tiếng Việt

13

Nghiên cứu về Khuyết tật học tập

Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP HN

GIZ

2011-2012

Tổ chức 1 hội thảo, các báo cáo

14

Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Nguyễn Xuân Hải

Ngân hàng Thế giới

2009-12/2016

Hướng dẫn chuyển đổi học 1/2 ngày sang học 2 buổi/ngày; bộ tài liệu thực hiện nội dung chương trình giáo dục; các hội thảo trong nước và quốc tế;…

15

Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ về đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ: Giải pháp đề xuất cho Việt Nam

Nguyễn Xuân Hải

Trường Đại học San Marcos và Missourri Hoa Kỳ

2012-2016

48 chuyên đề khoa học của đề tài.
02 tài liệu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
15 bài báo đăng tải trên các Tạp chí khoa học giáo dục chuyên ngành trong nước.
03 bài báo đăng tải trên các Tạp chí Khoa học Giáo dục đặc biệt quốc tế.
02 Kỷ yếu Hội thảo: (i) “Thực trạng đảm bảo chất lượng Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam” và (ii) “Kinh nghiệm đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ ở Hoa Kỳ”.
02 tài liệu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ ở Việt Nam gồm 8 tiêu chuẩn với 46 tiêu chí.
06 giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ ở Việt Nam.
Đào tạo: 13 NCS và 18 ThS.

16

Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc tế về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật có sự tham gia của người khuyết tật

Nguyễn Xuân Hải

Viện KHGD Việt Nam

2016-2017

Đánh giá các văn bản chính sách; các khuyến nghị đưa ra góp phần hoàn thiện chính sách phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

17

Chuỗi họat động về giáo dục hòa nhập

Nguyễn Xuân Hải

ChildFund Australia Việt Nam

2015-2016

Tập huấn Phương pháp giáo dục hòa nhập và Nâng cao nhận thức nhân ngày khuyết tật Việt Nam

18

Khảo sát và xây dựng nội dung đào tạo Giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo tại các trường đào tạo ngành Sư phạm

Nguyễn Xuân Hải

Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

2013 đến nay

Chương trình đào tạo và Bộ tài liệu giáo trình Giáo dục hòa nhập và tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tài liệu giáo trình giáo dục hòa nhập

19

Dịch và hiệu chỉnh bộ tài liệu hướng dẫn nhằm tăng cường công tác đào tao, bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập

Nguyễn Xuân Hải

Cục Nhà Giáo, Bộ GD&ĐT

2014

Bộ tài liệu gồm 5 cuốn được dịch và hiệu chỉnh

20

Biên soạn tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học

Nguyễn Xuân Hải

Vụ GD Tiểu học, Bộ GD&ĐT

2016

Tài liệu hướng dẫn

21

Nghiên cứu khảo sát thực trạng giáo dục trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Hải

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam

2016

Báo cáo nghiên cứu

22

Nghiên cứu đánh giá tác động các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Tây Bắc

Nguyễn Xuân Hải

Chương trình Tây Bắc

2013-2015

Báo cáo nghiên cứu

23

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật cấp tiểu học

Nguyễn Xuân Hải

Cục Nhà Giáo, Bộ GD&ĐT

2015

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật cấp tiểu học

24

Nghiên cứu quá trình thành lập và tổ chức họat động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Hải

UNICEF

2013-2014

Báo cáo nghiên cứu