Hợp tác trong nước


Với tính chất là một trong những cơ quan nghiên cứu và đào tạo đầu ngành về Giáo dục đặc biệt, Khoa đóng vai trò là một trung tâm hợp tác nghiên cứu, tập trung lực lượng nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt trong cả nước. Như là một sự tất yếu, các nghiên cứu khoa học đều phải thực hiện sự kế thừa tri thức của những người đi trước, thực hiện sự hợp tác nghiên cứu do tính chất phân hoá đồng thời tích hợp liên ngành khoa học, thực hiện việc tập hợp các lực lượng nghiên cứu theo phương châm gắn lí luận với thực tiễn. Sự hợp tác đó đã đem lại cho Khoa một sự hợp tác trong và ngoài nước hết sức rộng rãi và có hiệu quả.

1. Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường

Hiện Khoa đã có một mạng lưới cộng tác viên đông đảo. Đó là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ, là những con người giàu nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao,…ở các đơn vị trong trường và các đơn vị ngoài trường.

Sự hợp tác này không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể có liên quan mà điều hết sức quan trọng là về phương pháp luận, sự hợp tác đó đem lại các cách tiếp cận từ những góc độ khác nhau của các vấn đề về lí luận và thực tiễn giáo dục đặc biệt trên mảnh đất màu mỡ của thực tiễn giáo dục sinh động.

Liên kết đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khoa nhằm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu của các địa phương trong cả nước và được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: Liên kết với các cơ sở đào tạo khác mở các lớp đào tạo liên thông, vừa làm vừa học với các trường đại học, cao đẳng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên các tỉnh, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục đặc biệt.

Bên cạnh đó, Khoa nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ sở giáo dục trong các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm của sinh viên các khóa đào tạo.

2. Hợp tác hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương

Một trong hoạt động quan trọng của Khoa đó là hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng chương trình, tham gia bồi dưỡng phát triển đội ngũ về Giáo dục đặc biệt. Khoa Giáo dục đặc biệt được coi là đơn vị hỗ trợ chuyên môn thuộc lĩnh vực Giáo dục đặc biệt hết sức có chất lượng và hiệu quả đối với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, đồng thời, Khoa cũng tích cực hỗ trợ Bộ GD&ĐT tham gia vào quá trình giám sát hỗ trợ thực hiện Giáo dục hòa nhập ở các địa phương.

Với những sự hỗ trợ hiệu quả này, Khoa Giáo dục đặc biệt đã được lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhìn nhận như một đơn vị nghiên cứu cung cấp minh chứng trong đào tạo và nghiên cứu để tham mưu, hỗ trợ cho việc xây dựng chính sách và kế hoạch hành động của ngành. Một vị thế mà Khoa Giáo dục đặc biệt đã được thừa nhận, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của mình.

Bên cạnh đó, Khoa cũng đã thực hiện vai trò tư vấn tích cực cho các địa phương trong việc thúc đẩy Giáo dục hòa nhập như tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục hòa nhập, tư vấn hỗ trợ xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (đối với các địa phương xây dựng mới và các địa phương chuyển đổi từ trường chuyên biệt sang trung tâm hỗ trợ), xây dựng mạng lưới hỗ trợ giáo dục hòa nhập, phát triển nguồn nhân lực về Giáo dục hòa nhập cho các địa phương,…